Shokuese, zbulohet një tjetër rast! Babai përdhunonte të bijën kur nuk ishte gruaja në shtëpi. Si e kuptoi mësuesja e të miturës

Publikohet nje tjeter his tori sho k uese e pe rdh unimin te v ajzes nga b abai.

Ajo është hi st oria e fëm ijës V. ( me iniciale të ndr yshuara) e cila u abu zua nga ba bai, dhe që nuk u paraqit në asnjë seancë në gjy katë por u përfaq ësua nga organizata “të ndr yshëm por të barabartë” .

E mitu ra sot 16 vjeçe i rrë feu mës ueses kujd e stare se ishte shumë e më rzitur.

Mësuesja kujdestare pyeti për këtë rrethanë të rën duar të fë mi jës V. dy sh oqet e saj.

Çfarë i ka ndo dhur sho qes tuaj – kujton se pyeti më suesja kujd estare, dhe dy fë mijët ju përgjigjën: “ Ajo q an pa pu shim”.

Në do sje thuhet se fë mija u po hon shoqeve- më ka ng ac muar ba bi. Kaq ka mjaftuar që mësuesja të kë rk ojë një p si ko loge e cila ka si guruar krejt të vërtetën.

“Neve na hab iti refu zimi i fë mijës që në këtë proces të sig urimit të dekl aratës, të merrte pjesë dhe e ëma. Ndaj ju plotësua k ërkesa dhe dë shmia ishte sh okuese,” kujton një nga of icerët e kom isariatit numër 5 në Kamëz.

“B abai hy ri në dh omë dhe unë po luaja me telefon, u afrua dhe më pyeti diçka për telefonin. U afrua dhe më pu thi në qafë dhe më sht rëngoi. Më pas më mb ylli go jën dhe kr eu ak tin. I q etë mori telefonin dhe kaloi në dhomën tjetër” rrëfen e mi tu ra.

E terr or izuar v ajza ka mby llur dho mën dhe ka tel efonuar të ëmën, që kur doli nga puna e b ija i kë rkoi: “Duhet të fl asim pak”. “Por mami vazhdoi me punët, tha, nuk kam kohë tani. U sht ri va dhe fj eta pa bu kë dhe q ava”. Va j za de kl aron se i ati ab u zoi për herë të parë në tetor 2020.