SHBA ‘godet’ në Janar 2022, pritet të shpallen non grata 50 politikanë dhe biznesmenë

Instituti për Si guri Ndërkombëtare me seli në Beograd përmes një njoftimi në llogarinë zyrtare në “twitter” ka pa ralajmëruar se gjatë janarit të vitit 2022, Shtetet e Ba shkuara të Amerikës do të vendosin sa nksione ndaj disa politikanëve e biznesmenëve nga Serbia, “Republika Srpska”, Mali i Zi dhe Kosova.

“Në janar, Shtetet e Ba shkuara do të vendosin san ksione ndaj indi vidëve nga Ballkani. Sa nksionet do të ven dosen ndaj një pjese të komunitetit po litik dhe të biznesit në Serbi, Republika Srpska, Mal i Zi dhe Kosovë”, thuhet në shkrimin e këtij Instituti.

Lidhur me këtë, “Danas” ka kontaktuar drejtuesin e këtij instituti, Orhan Dragas, i cili ka thënë se janë rreth 50 njerëz të targ etuar për t’u san ksionuar.

Ai ka thënë se kjo ka të bëjë vetëm më indi vidët dhe nuk janë san ksione ku ndër sht eteve.

“Këto janë sank sione të dr ejtuara ndaj individëve që syn ojnë të j apin rezultate. Në bullgari u provua se janë shumë efe ktive”, ka thënë ai.

Tutje Dragas ka thënë se pa ralajmërimi për san ksione është në linjë me atë që emisari Sp ecial për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë së fundi. Escobar gjatë vizitës së tij në rajon kishte thënë se san ksionet ku ndër pol itikanëve janë një ops ion realist.

“Dhe jo vetëm sank sionet, ka mjete të tjera ekonomike që mund të zbatohen jo vetëm ndaj drejtuesve që kryejnë aktivitete a nti-Dejton, por edhe ndaj atyre që i mb ështesin, dhe ndaj ko mpanive që i ndihm ojnë”, ka sh tuar tutje Dragas./ Express