Lajm i bujshëm nga mediat turke: Atêntat me bômbë në takimin e Erdoganit (Foto)

Mediat turke rapo rtojnë për një ate ntat të sh mangur ndaj pre side ntit turk Rexhep Tayip Erdogan.

Në takimin e sotëm të Erdoğan në Siirt është vënë re në momentin e fundit lënda shp ërthyese e vendosur nën makinën e një punonjësi po licie. Ndë rkohë që mjeti shpë rthyes është shka tërruar nga ekipet e asgj ësimit të bom bave, po licia ka ni sur punën për ka pjen e të dy shuarve. Nga ana tjetër, për këtë çështje është bërë një dek laratë nga Guvernatoria e Mardinit. Në dek laratë thuhej se objekti ishte përcaktuar të ishte një montim b ombë mag netike nën auto mjet.

Një mjet shpë rthyes i punuar me dorë u vendos nën makinën private të parkuar të of icerit të po licisë në Departamentin e Po licisë së Tra zirave në Nusaybin.

Me zbu limin e eksplozivit, ek spertët e asgjësimit të bo mbave u drejtuan në ve ndngjarje. Ekipet e kanë shka tërruar në mënyrë të kont rolluar eksp lozivin. Ekipet e he timit të v endit të kr imit ska nuan paj isjen dhe aut omjetin për gju rmët e gishtërinjve tek të dy shuarit.

Puna e nisur për ka pjen e atyre që vendosën eks plozivin vazhdon.

Mësohet se në sku adrën që do të dërg ohet si përf orcime për programin e pre sidentit Erdogan të zhvilluar sot në Siirt, është përfshirë edhe policia, makina e së cilës është bllokuar me eksploziv. U konstatua se punonjësi i policisë ishte larguar nga banesa për të shkuar në detyrën e lartpërmendur me mjetin e tij personal dhe teksa po merrte nga banesa sho kun e tij që do të shk onte jashtë vendit, sh oku i tij ka v ërejtur se aty n dodhej një ob jekt.