‘Kanë votuar një kryevepër të budallëkut’, gazetari për ligjin e Parandalimit të Pastrimit të Parave: Palosen gjysma e bankave

Gazetari i ekonomisë Klodian Tomorri ka kri tikuar li gjin e kal uar me dak ordësinë e PD-së dhe të PS-së për Par andalimin e Pas trimit te Parave, i cili u votua gjatë se ancës së të enjtes.

Sipas Tomorrit, në rast se një banke apo një zyre të kë mbimit valu tor i kalon një tr ansaksion i dys himtë, cilado qoftë vlera e tij, ata do të përb allen me një gj obë prej afro 5 milionë eurosh.

Tomorri thotë se me këtë standard, e justifikuar me eks pertë gjermanë ”mund të pal osen gj ysma e ba nkave në Shqipëri”.

Postimi i plo të i gazetarit:

Para dy ditesh votuan disa ndr yshime ne li gjin per Para ndalimin e Pas trimit te Pa rave keta ne Kuvend. Kane votuar nje k ryev eper te bud allekut aty.

Sipas ndr yshimeve, nese nje banke apo nje zy re te kem bimit valu tor i shp eton nje t ransaksion i per pa strim parash, asaj i vihet auto makisht gjo be 10 per qind e xhiros ose 5 mili one eu ro.

Shikoni pak cfare ha jvanlleku kane bere. Tra nsaksioni mund te j ete edhe 100 mije e uro. Por gjoba do jete 5 milione euro.

E para kjo eshte an tikush tetuese se shk el ha ptazi parimin e proporc ionalitetit. Ndesh kimet jo pro porcionale jane shtrem berimi me i madh i dre jtesise.

Se dyti, qe ta kup toni sa mend kane kur bejne dhe vot ojne li gje. Keta bejne ligj per t’u vene gjobe 5 milione euro, bankave tona? Me keto lloj gjobash palos Cityn dhe Ëells Fargon, jo me keto bankat tona, sidomos keto me pronare shqiptare njehere.

“Na ka thene eksperti gjerman”- thone. Po ca gje rmani ere? Mendoni pak para se te votoni keto lloj xhevahiresh se me dy gjoba si keto palos gjysmen e bankave ketu.