Humbi jetën sa u intubua, shokojnë familjarët: U përkeqësua në spitalin privat, shpenzuam 26 mijë euro për …

Të shpenzosh 26 mijë euro dhe të mos kesh sukses në t erapi, kjo është historia e një 56-vjeç ari nga fshatrat e Pogradecit i cili hu mbi je tën në spi talin Covid 2 “Shefqet Ndroqi” në Tiranë.

Famil jarët e tij tregojnë për Gazetasi.al, peripecitë që kanë kaluar prej dy javësh qëkur b abai i tyre u pr ek nga kor onavi rusi.

“Ne jet ojmë në fshatin Katjel në Pogradec. Babai në fillim u ndoq me mjekun e familjes për 10 ditë, por kur parametrat u përkeqësuan vendosëm ta transferojmë në një s pital privat në Tiranë”, tregon një nga dje mtë e pac ientit 56-vjeçar i p rekur nga C ovid 19.

Famil jarët thonë se për 13 ditë me radhë kanë shpenzuar afro 26 mijë euro për kur imin e fami ljarit të tyre.

Ata tregojnë se të gjendur në vë shtirësi financiare, kanë marrë hua për sig urimin e te rapisë e cila në një natë k ushtonte gati 2 mijë euro bashkë me fje tjen, por as kur imi në të tilla kushte nuk e përmi rësoi shë ndetin e fami ljarit të tyre.

“K ërkuam në të gjithë fisin, derisa plo tësuam shu mën por pas 13 ditësh u dety ruam ta la rgojmë e ta dër gojmë në s pital publik. Mje kët na thanë se rrez ikonte intu bimin dhe ne e lëvizëm në spi talin Shefqet Ndroqi. Për 24 orë u përk eqësua dhe më shumë se 10 ditë që ndroi në in tubim, pa asnjë përmirësim”, tregojnë fa miljarët.

Informacion i bollshëm, por t erapi pa sukses

Mje kët thonë se përke qësimi i shë ndetit të 56-vjeç arit ka ardhur pas pr ekjes së pa cientit nga fibr oza pu lmonare.

Nuk ka terapi spe cifike për co vid, por pr ekja nga fi broza ka rë nduar fry mëmarrjen duke mos rik thyer në parametra normalë oksigjenin e për pas ojë u desh ne voja të in tubohej, i kanë thënë mj ekët pneu mologë të sp italit Shefqet Ndroqi, fam iljes së 56-vje çarit.

Mje kët thonë se ndonëse nuk jemi në fillimet e pan demisë dhe informacioni shkencor për trajtimin e sëmu ndjes është shumë cilësor dhe i bollshëm, jo gjithmonë tera pitë rezultojnë të suksesshme.

Sipas tyre, si paci enti nga Pogradeci që është mjekuar me terapi të ndr yshme, por pa efekt pozitiv për ko ronavi rusin, ka shumë dhe në disa raste ka pasur dhe hu mbje j ete.

Ata këshillojnë që të mos neg lizhohet asnjë sim ptomë që ngjason me pre kjen nga viru si Cov id 19, por të kryejnë an alizat spe cifike që vër tetojnë pr ekjen nga vi rusi.

Në disa raste, megjithë kap jen në kohë dhe nisjen e kurës menjëherë, për shumë pa cientë terapia nuk ka funksionuar si rasti i paci entit 56-vj eçar.

Mjekët thonë se sëm undjet kronike si dia beti rën dojnë gjendjen shënde tëore të pac ientëve të pre kur nga co vid cka e bëjnë shumë të vë shtirë përm irësimin, megjithë mje kimin cilësor.

Co vid dhe rrë nimi i ekonomisë fa miljare

Të kesh sot fam iljarë të s ëmurë me covid në shtëpi, do të thotë të përgatitesh për shpen zime marr amendëse që t ejkalojnë disa herë buxhetin e një fam ilje me të ar dhura mesa tare.

P ro blem mb eten moshat e treta të cilat rë ndohen edhe më shumë për shkak të bashkëjetesës me sëm undje kr onike si hipe ren sioni, di abeti apo ve shkat e zem ra.

Megjithëse në shërb imin parësor ofrohet analiza e check-upit, pas një viti poshtuajse pezullim i këtij shërbimi, analizat speci fike të c ovid vijojnë të kr yhen në la boratore private.

Kjo për shk ak se mungojnë fashat e or areve në sistemin publik parësor dhe sëm undja kërkon që diagnostikimi të k ryhet sa më shpejt.

E njëjta gjë ndodh me tam ponin PCR që në shumë raste, de tyrohesh ta k ryesh në klinika private pasi në sistemin publik, datat e kry erjes së tij nuk janë të afërta.

Për të mos llogaritur koston e mjekimit e cila në një rast jo të rëndë të koronavirusit, kapërcen shumën 600 mijë lekë.

Për pens ion istët dhe kat egoritë vulnerabël e vetmja mundësi mbetet ose sht rimi në spital (që në shumë raste ref uzohet nga f rika) ose hyrja në borxh për të siguruar par atë e du hura për mjek imin.

Por ndonjëherë kjo sa krificë ka rez ultuar e kotë pasi pacie nti megjithë shpen zimet e kry era ka hum bur je tën.