Frikë e madhe, kujdes kur shkoni në bankomate. Ja çfarë i bëri kjo grua një burri në Tiranë

Shtatë persona ranë në pra ngat e Pol icisë së Tiranës brenda 24 orëve të fundit, për ve pra të ndr yshme p enale.

Mes tyre, efek tivët në Komis ariatin e Po licisë Nr. 1 nd aluan shtetasin me inicialet E. M., 25 vj eç, pasi nëp ërmjet ma shtrimit i ka m arrë mj etin, shtetases D. Ll., 40 vjeçe.

Gjithashtu, në fla grancë u ka p edhe 46 vje çarja M. N., “pasi i ka vj edhur kartën e bankës shtetasit D. H., 42 vj eç dhe me anë të saj ka tërh equr një shumë parash në bankomat”.

Një 32 vj eçar u k ap në shk elje të “Arr estit në shtëpi” dhe është konstatuar nga shërbimet e Pol icisë, ja shtë banesës.

“Sp ecialistët për He timin e Kr imeve në Ko misariatin e Policisë Nr. 2 bënë arr estimin në fla grancë të shtetasit A. D., 28 vjeç, pasi nuk i është bindur urdhrit të punonjësve të Pol icisë dhe gjatë shoqërimit në Komisariat, ka ushtr uar dh unë ndaj tyre.

Spe cialistët për Het imin e Kr imeve në Komi sariatin e P olicisë Nr. 6 bënë arr estimin në fl agrancë të shtetasit D. M., 49 v jeç, pasi ka ushtruar dh unë fi zike dhe ps iko logjike ndaj bashkë shortes.

Spe cialistët e Qark ullimit Rrugor bënë arr estimin në flagrancë të shtetasve:

– A. Z., 51 vj eç, pasi u kap duke dr ejtuar një motomjet, pa leje drejtimi;

– A. A., 23 vj eç, pasi u kap duke drejtuar mjetin, në gj endje të deh ur”, tha Po licia.

Materialet i kaluan Proku rorisë pranë Gjyk atës së Shk allës së Parë Tiranë, për ve prime të mët ejshme proc edurale.