Tronditëse!Babai i dhunshëm traumatizon fëmijët e tij: ‘Mami jot është k*rvë’

Emisioni inv.es.igativ St.op ka pu.bl.ikuar sonte pa.mjet se si b.ab.ai u f.let k.eq për në.n.ën e tyre 3 fë.mi.jëve të mi.t.ur, duke për.dorur fja.lor b.anal. Ra.sti është shën.uar në Mallakastër.

Zonja Fëllënxa Haxhiaj Islamaj është div.or.cuar nga bashkë.shorti Jetnor Islamaj pas dh.u.nës së këtij të fundit. Gjy.k.ata e Fierit i ka lënë në.n.ës kuj.de.starinë e fëm.i.jëve, por zonja Fë.llënxa shp.rehet gj.ithashtu se nuk u ka mo.huar të mi.tu.rve ta.kimet me të at.in.

Në një nga kë.to ta.kime, ish-ba.sh.këshorti i mori fë.m.ijët në shtëpinë e tij duke mos i kth.yer tek e ë.ma. Por gjatë qëndrimit me ba.b.ain, fë.mi.jët kanë nisur du.ha.nin, ndërsa va.jzën më të madhe, 15 vj.eç, e ka fejuar.

Në këtë pikë Fëllënxa merr urdhër të menjëhershëm mbr.o.jtje dhe ba.b.ait të fë.mi.jëve i h.i.qet përk.ohësisht kuj.de.staria prindërore. Por urdhri nuk ek.zek.utohet, me just.ifi.kimin se nuk du.an fëm.i.jët.

Fëllënxa Haxhiaj Islamaj: U di.vorc.ova sepse ai usht.ronte dh.u.në në fa.milje. Kam ikur nga banesa sepse thoshte po nuk ike unë do të v.r.as, kam va.j.tur në Po.li.cinë e Ballshit kam m.a.rrë ur.dhër-mb.r.ojtje dhe jam la.r.guar nga banesa me 3 fë.m.ijët e mi sepse us.ht.ronte dh.u.në dhe u det.y.rova bëra di.vo.rcin e nd.ar.jes dhe gjy.k.ata m’i ka dhënë të 3 fë.mi.jët mua t’i ush.qej.

B.a.bai kis.hte për takim m.ua.jin Gusht që t’i mba.nte dhe një herë në muaj u det.yr.ova që t’ia lija b.ab.ait që t’i takonte fë.mi.jët e tij sepse nuk mund të shma.nge.shin fë.mi.jët nga ba.b.ai, nuk e le.j.oja këtë gjë, por ai mori fë.mi.jët për takim, kanë fo.lur fë.mijët në telefon 2-3 herë dhe pastaj kanë shk.ëpu.tur çdo ko.ntakt me mua sepse nuk i le.jo.nte ba.b.ai ng.aqë i v.ajti fl.eta e di.vo.rcit në shtëpi që unë bëra n.d.arjen dhe përfit.ova të 3 fë.mijët, dhe va.j.zën e madhe 15 vj.eçe b.b.ai e ka fe.juar. Vajza 8 vje.çe më thotë “o mami si do gatuaj? Më mëso të gatuaj se duam të hamë”.

Unë kur flas me va.jz.ën ai i je.p du.h.an va.j.zës dhe dj.a.lit dhe thotë shiko çfarë po u bëj unë f.ëm.ijëve. Më thotë nuk ke për t’i parë më kurrë dhe i jam drejtuar Gjy.ka.tës së Fierit sepse këta fë.mi.jë po më shk.atër.rohen, po më pi.jnë du.h.an, i kam thënë duhet të marr u.rd.hër të men.jëhershme mbr.oj.tje për fë.m.ijët dhe për v.e.ten, dhe gjy.k.ata ka ven.dosur që ka dh.ënë ur.d.hër mbr.o.jtje për fë.m.jët dhe për vete që të larg.ohen nga banesa e ba.b.ait, t’i dr.ejtohen në.nës, i ka dhë.në urd.hër po.lic.isë dhe sh.ër.bimeve soc.iale por ata nuk po e zba.t.ojnë këtë rregull.

Emisioni “Sto.p” ka siguruar një video, ku duket Jetnor Islamaj, babai i fë.m.ijëve, që u j.e.p atyre c.ig.are, ndërsa u t.hotë për të ëm.ën fjalë të r.ë.nda ofe.nd.uese (se është k*r.vë dhe pro.sti.tuohet).

Ish-bas.hkë.horti, Jetnor Islamaj: Tani është k*r.vë ajo tani, tani është k*r.vë.

Deno.nc.uesja: O Kristi!

Fëmija: Eeeeooo…
De.nonc.uesja: Mos dëgjo atë, të ke.q.en m.a.mi, ça thotë ai!
Ish-bashk.ëshorti: M.ami j.ot është k*r.vë, i thashë!

Fëmija: Nuk dëgjoj atë unë, joo!
Ish-bashkëshorti: Sa u q* veso.nte? Thuaj, sa lekë more?

Ish-bashk.ëshorti: Hë mi k*r.v.ë, ik q*h.u andej, ik! Do vijnë te ty ata?! Shiko si po q*h.et, shiko o Kristi! Shiko, shiko! Do pis.pil.loset nashi, do ly.het do ngj.yhet do të ve.jë të q* h.et. Ha, ha, ha, ha…

Gazetarja e emisionit Sto.p, Domenika Bajraktari, iu drejtua zyrës përmba.rimore sht.etërore në Fier dhe kry.etari i zyrës, Julian Hoxhaj, shpjegon se janë bërë dy tent.at.iva për ekz.ekut.imin e v.end.imit të gjy.k.atës, por ato janë pe.g.uar.

Sipas tij, Sh.ërb.imi So.cial nuk bas.hkë.punon pasi fë.mi.jët që janë nën 10 vj.eç duhet au.toma.tikisht të ba.shk.ohen me në.n.ën.