Terror në rrugët e kryeqytetit/ I riu godet me thikë kalimtarët , plagos 4 persona

P.a.n.ik në rru.gët e Vj.enës. Katër pe.rso.na kanë mb.e.tur të pl.ag.osur kur një pe.rs.on ka su.lm.uar me t.h.ikë ka.li.mtarët e rastit. Po.li.cia “nuk e ko.nsid.eron” të mundshëm një mo.t.iv po.l.itik apo f.e.tar.

Një 35-vj.e.çar austriak ka hyrë në një rest.orant në Brigitenau të Vjenës pasdite , ka rë.m.b.yernjë t.h.ikëdhe ka lë.vizur kun.dër kli.entëve, të cilët nx.it.uan të la.rgoh.eshin nga zona. Ai i ka ndje.k.ur dhe ka s.u.lm.uar pa da.llim kal.im.tarët.

Katër të pla.g.os.urit janë dërguar në sp.i.t.al, megjithatë nuk janë në rr.e.z.ik për je.t.ën, ndërsa au.to.ri është ka.p.ur nga qytetarët që n.dod.heshin në v.ndngj.ar.je.