Sytë, a janë vërtetë pasqyrë e shpirtit ?

Shikimi në sy ka ku.ptime të veçanta

1-Nëse në një dhomë dikush ju ka ng.ulur sy.të, nëse dhe ju bëni diçka të tillë, atëherë kjo do të thotë pra.nim të ftesës, nëse ju i hi.q.n.i sytë atëherë do të thotë r.ef.uzim. Po ashtu, me sy ne tregojmë kur ndihemi në si.klet, kur ur.re.jmë diçka apo kur shohim diçka me n.ev.eri.

2-Ka më shumë kontakt sysh mes miqve dhe familjarëve dhe kjo është shenjë tepër pozitive. Po ashtu, të d.ashuruarit e vë.shtrojnë më shumë njeri-tjetrin në sy.

3-Per.sonat, të cilët duke folur kë.rk.ojnë kon.taktin e syve janë cilësuar si persona të fortë dhe të suksesshëm në jetë. Poli.tikanët janë shumë të zotët në këtë drejtim.

4
-Koh.ëzgjatja e kon.taktit të sy.ve ofron shumë in.formacion. Po ashtu, zm.adhimi i b.ebes së syrit, lëvizja e shpeshtë e qepallave të syrit, drejtimi i shikimit, hapja e syve etj, të gjitha këto përc.jellin mesazhe tepër të qarta.

Sidomos pjesa e zma.dhimit të bebes së syrit është tepër interesante, pasi kur ndodh kjo askush nga bashkëbiseduesit nuk e kupton që po ndodh gjatë komunikimit.

Bebet e syve zgje.rohen për shkaqe të ndryshme: Kur ka shumë dritë bebja e syrit zvogëlohet; dhe në errësirë zmadhohet.

Ajo zmadh.ohet gjithashtu për sh.kak të emo.cioneve të for.ta si ndje.njat e f.orta të das.hurisë apo eks.i.timi.

Kjo gjithashtu vërehet tej q.eni dhe ma.cja përpara se të z.ihen me njëri-.tj.etrin.

Ka njerëz që mby.llin sytë gjatë kohës që flasin dhe kjo tregon se personi është i mër.zitur ose ndihet superior.

Mb.yllja e syve i kufizon bashkëbiseduesit nga marrja dhe dhënia e feedback-ut.

Kontakti i syve është shumë i rën.dësishëm gjatë komu.nikimit dhe duhet ta përdo.rim sa më shpesh të mundemi.
.
Në v.a.rësi të kohës që një njeri ju sheh në sy, mund të gjeni nëse ai ju pëlqen.

Nëse ai mban një ko.ntakt më të gja.të sysh sesa të tjerët, mund të jetë një shenjë që është i interesuar për ju.

Ne të gjitha bëjmë kon.takt me sy kur fli.rtojmë, e drejtë? Është e nj.ëjta gjë dhe për dj.emtë.

Sigurisht një dj.alë edhe kur i mban sy.të për një kohë të shk.urtër, mund të jetë duke fli.rtuar, vetëm se është pak i t.ur.pshëm.