Skam pas leke per buke e as me ik ne Kosove, Fifi dhe babai i saj perlotin gjithe shqiptaret

Emo.c.ione të fo.rta ka pa.tur sot për Fifin në spek.ta.klin e “Big Brother VIP”! Ajo rr.ëf.eu se p.i.ka e saj më e d.o.bët është b.a.bi i saj, që nuk kishte qenë dakord për hy.rjen e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.

Ajo tregoi se ai nuk kishte qenë da.kord as që ajo t’i fu.t.ej muzikës, por tr.egoi se pas suks.eseve të saj të para, ai u shnd.ërrua në mb.ësht.etësin e saj më të madh, bashkë me të ëmën.

Fifi tregoi edhe një epi.sod pr.ek.ës nga j.e.ta e saj, nga per.iu.dha kur ajo u zhv.en.dosur nga Kosova në Shqipëri, kur ishte vetëm 20 v.jeç.

“Kam nde.n.jur 4 muaj pa i parë, nuk kisha lekë të shkoja në shtëpi, ata s’kishin lekë të vinin në Shqipni”, rr.ë.feu këngëtarja mes lo.t.ësh.

Pas rrë.f.imit, V.ëllai i Madh e su.rpr.izoi, dhe ajo mundi të takonte ba.ba.in, që e kë.shilloi të ishte ve.tv.etja, e duke e kr.it.ikuar disi për sje.ll.jen në sh.tëpi.

Fifi ka kaluar një javë shumë të v.ë.shtirë teksa ka kaluar edhe disa episode shuëm të vë.sh.tira em.oc.ionale.

Pas kësaj s.f.ide të fi.tu.ar me shëndetin e saj, ‘’Big Brother’’ vend.osi që ta surp.riz.onte me një nga per.sonat më të dashur për të, ba.ba.in e saj.

Më herët Fifi ka treguar në Dhomën e Rr.ëfimit se prindërit janë pi.ka e do.bët e saj dhe se për t’i parë mirë është d.etyruar të kalojë sa.kri.fica nga më të më.dhatë.

‘’Kisha ditë që nuk kisha bukë të haja, dhe kur ata më kanë thënë se i duheshin lekë unë i kam nx.j.errë nga va..r.ri’’,- tha Fifi.

E përlo t.ur Fifi pati mundësinë ta takonte ba.b.ain e saj, i cili përveç dash.urisë i ded.i.koi edhe ca kri.tika.

“Ti je çi.ka e mirë e b.ab.it, pse po lë.nd.on banorët. Ke bërë disa ga.b.ime dhe duhet të kesh ku.j.des. Unë krenohem me ty por ke dalë prej v.etes’’,- i tha ba.b.ai i saj.

Top Channel