“Sil.lni, sh.ajini, v.r.itini!”/ Nusja rr.eh vje.hrrën dhe kthehet në ma.kth për gjithë f.shatin, mëson k.eq edhe f.ëmijët

Jo vetëm për shtëpinë, por edhe për fshatin.

Nu.sja e sht.ëpisë kthehet jo vetëm në t.me.rrin e v.j.ehrrës, por edhe të të gjithë f.sh.atit. Në Fiks Fare u

a.nku.an banorët e fsh.atit Poshnje në Dimal të cilët thanë se n.ë.na e ka.t.ër fë.mi.jëve bashkë me të sh.o.qin, f.y.en, kë.rc.ënon dhe d.hun.on gjithë la.gj.en, për më tepër vj.eh.rrën e saj 78 vje.çare.

Madje përveç of.endi.meve nga më të nd.y.rat s.it.uata ka ag.r.avuar edhe në ko.nf.l.iktime fi.z.ike. Banorët e Poshnjes tregojnë se mja.fton të kalojnë në rr.ugë apo të dalin në oborr të shtëpisë dhe drejt tyre vë.rs.hojnë ‘lumë’ of.end.imesh nga çifti Shuli. Të gjitha këto k.on.f.l.ikte dhe o.fe.ndime sipas bano.rëve janë pa asnjë sh.k.ak. Një e mo.sh.uar me l.o.t në sy tregon se si d.hu.no.het e ofen.d.ohet pl.aka 78 vj.eçe e më pas tregon kon.li.ktin që dhe dj..a.li i saj ka p.a.tur me n.u.sen e sht.ëpisë.

Por gje..n.dja ka a.grav.uar me n.u.sen tje.tër të fa.m.iljes e cila i del në mbr.oj.tje v.je.hr.rës, por që ë shtë g.o.d.itur me t.h.i.kë nga k.u.nati i saj. ” Nuk e de.non.cova se nuk e kisha bu.r.rin këtu dhe do më thoshte pse ma f.u.te v.ë.llain në b.u.rg” tregon ajo. Banorët tregojnë se e kanë rap.or.uar disa herë rastin në po.l.ici, por që dëri më sot nuk është m.ar.rë asnjë m.a.së.

Ndërsa e moshuara 78 vjeçarja Alije Shuli tregon se edhe pse e nd.a.rë nga dj.a.li dhe n.u.sja, je.t.ojnë në të njëjtën çati ku e mo.sh.u.ara ka dhomën e vet. Ajo aty ga.t.uan e je.to.n nuk u kam r.ën.ë kurr në q.af” shp.rehet ajo, pasi ka f.r.ikë se n.us.ja mund ta he.lmo.jë. Ajo pohon se kjo e fundit mëson f.ë.mijët se si ta gj.u.ajnë me g..u.r, ndërsa vetë nu.s.ja bashkë me dja.l.in nuk e kanë ku.rsyer d.hu.n.ën fi.z.ike ku.n.rejt saj. Në një audio të dhënë nga emisioni Fiks Fare n.ë.na me një ton të lartë dhe një f.jalor aspak n.o.rmal për fë.m.ijë nën mo.shën 8 v.jeç, i më.son ata se.si ta gj.uajnë gjy.shen e tyre dhe të gjithë ba.norët e tjerë me g.u.rë në k.o.kë. ” Të mer.r.ni një g..u.r , e të go.di.sni në sh.e.një mu në k.o.kë, t’ja ç.a.ni k.o.kën. Ua kam dh.ë.në le.j.en, se nuk me rr… le.sht për këto l.av.ire e pr.ost.ituta” u shprehet ajo fëm.i.jëve mi..0n.orenë. Ndërkohë në fu.nd po fë.mi.jëve n.ë.na u pohon se do ta h.e.l.moj gjy.s.hen e tyre.

Fiksi k.ër.k.oi edhe një pro.no.ncim nga n.u.sja, Zabina Shuli, e cila p.oh.on se vj.h.rra e saj i r.e.h fëm.i.jët dhe ky ka qenë shk.a.ku i zë.n.ies së tyre, por mo.h.on kat.egor.ikisht të ketë u.sh.truar d.h.në fi.z.ike mbi të dhe as bu.r.ri i saj. Ndërsa pyetjes së gaz.etarës po me banorët e fshatit për çfarë kon.fli.ktohet, e reja përgjigjet se e kanë ng.acm.uar ata të parët ” kr.u.hen v.etë”. Ajo me g.ja.kft.oh.tësi shprehet se nesë vj.eh.rra i pr.e.k fë.m.ijët e saj me dorë ajo nuk do e l.ej.ojë ku.rr një gjë të tillë” nesë ajo i g.o.det , unë nuk do mb.aj se.h.ir” shp.rehet Zabina. Më pas e pye.tur për kër.cën.imin e he.lm.i.mit të vj.eh.rrës e reja përgjigjet “Nuk i nd.y.ej du.art me të unë”.

Fiks Fare u interesua edhe pranë Shë.rbimit So.cial në Ba.shkinë Dimal, ku përgjeg.jësja e Nerita Heqimi m.oh.on kat.egor.ikisht dije.ninë për dhunë ndaj 78 vj.eçares. “Ne jemi në dijeni për gjedjen e k.e.qe eko.nomike të fam.i.ljes Shuli dhe e tr.ajt.ojmë me nd.i.hmë so.c.iale , plus kemi dhënë edhe ndihma të tjera për ta. Por për u.sht.r.im dh.u.ne nuk jemi në dijeni dhe pl.aka ditën që kemi vaj.tur si z.emra e çdo në.ne na ka kë.r.kuar ta ndi.hm.ojmë me çfarë të m.un.demi fa.m.iljen e dj.a.lit të saj”.

Ajo shpj.egon se nëse ka ra.st dh.u.ne re.fer.ohet në po.li.ci e më pas shë.rb.imi so.c.iale nd.ër.h.yn. Sëba.shku me gazetarët e Fiksit përgj.egjë.sja Heqimi i drej.tohen kom.isar.iatit ku mës.ojnë se aty është edhe 78 vje.çarja . Kjo e fundit është shoqëruar nga sp.eci.alist i pol.ic.isë së zonës pas shku.ar.jes së Fiksit. Vetë sh.efi i p.li.cisë mo.hon të ketë pasur de.no.nci.me për këtë fa.m.ilje, por e ndër.pr.et SPZ i cili poh.on se kanë pasur ko.nf.likte , por janë zgjidhur pa u agra.v.uar situ.ata. Pasi e mo.shu.ara bën dekl.ar.atën në polici është vetë she.fi i p.ol.icisë që zo.tohet se do të sho.qër.ohen në ko.mi.sariat edhe nisja me dja.lin.

E pyetur nga ana e Fiksit se cila do jetë zgj.idhje për këtë 78 vj.eç.are, përgje.gjësja e Shër.bimit Social Dimal shpjegoi se proc.ëdura që nd.iq.et në këto raste do jetë ez.aurimi me fë.m.ijët e tjerë nesë duan ta mb.ajnë në.në.n, në të ku.n.dërt do ma.r.rë masa sh.ë.rbimi so.cial për str.ehi.min e 78 vj.eça.res.

Nëna mëson fë..mijët t’i gj.u.ajnë me g.u.rë gjyshes dhe ko.msh.injve

Në.na- Sa herë të kam thënë , po më rr… l… mua kushdo qoftë këtu. Për cfarë nuk e q.ë.llove t’i ç.aje tr.u.të?Pse e le.jove dhe k.aq? Sa hërë të kam dhënë lejë që nj.eri po të p.re.ku me go.jë , sha.nci më me dorë nuk do je.të me ato pr.o.st.it.uta, që i gjithë fshat pr.os.ti.tu.tash është këtu. Pse nuk i që.llo.ve ti t’i ça.je k.o.kën? Pse nuk i ç.uat të dy.ja me pl.i.sa g.u.ri t’i ç.a.je k.o.kën? Pse? Pse e le.j.on veten me atë që të që.ll.on kur unë nuk jam në shtëpi?

Moj më rr…. l… n.ë.na m.ua edhe kushdo qo.ftë mb.as në.n.ës. Unë të kam dh.ë.në l.e.je, këto la.vi.re, këto k..u.r.. va , këto pr.os.t.it.uta, këto që i ka të gjitha ndryr.ë.sirat mbi k.urriz, pse nuk i ç.a.ve k.o.k.ën? Ty ta kam dhënë le.j.en, nga unë e ke rru.gën e hapur ta dë.gjojë një botë e gjithë. Apo të v.r.a.s ty unë për këto k.ur.v.at e l.a.gjes që ma rr… la.rt e po.shtë mua këto, ma rr… la.r.të e p.oshtë se nukr.a.h kalam.aqët për këto ku.r.vat e l.ag.jes.

Të kam por.ositur njëm.ijë herë kush pro.st.itutë nga këto të la.gjes t’u p.re.ki me dorë e m.err.ni në shenjë e t’i që.ll.oni mu në k.o.kë , t’i çani k.ok.ën!Sa herë të iki unë një ll.af i vogël të dëgjohet do mar.rësh një plis kaq, do ta vësh me she.n.jë dhe do t’i bi. esh. Do ta k.ap.ësh në k.o.kë po ma h.anë p… këto mua se j.anë lav.ire të gjitha. DO T’I MA.R.R H.E.L.M, DO TA HE.L.MOJ!