‘Pse po më bën foto?’ Ikin dritat dhe bëhet errësirë në Kuvend, Ministrja Balluku përplaset me deputetin

Po diskutohej për enegjinë, ikin dritat në Kuvend.

Një situ atë e pakëndshme ndo dhi sot në komisionin parlamentar të Ekonomisë. Ministrja Belinda Balluku dhe drejtori i OSHEE-së, Ardian Çela po rapor tonin mbi mar rëv eshjen e BERZH për energjinë ndërsa kanë ik ur dritat.

Kjo shka kt oi dhe d eb ate të fo rta në komision që vijuan dhe në gjysmë err ës irë ndërsa min istrja Balluku deb atoi ashpër me deputetin e PD-së Arbi Ag alliu i cili po për piqej ti bënte foto.

‘Pse më bën foto pa drita’, i është drejtuar Balluku deputetit opozitar, ndërsa kryetarët dek laruan ndër prerjen për disa minuta deri në rik thimin e ene rgjisë.

Ndërsa Shalsi ka kë rkuar ndër pr.erjen e mb le.dhjes së komi.sionit gjersa të vinte d.ritat në s al.lë. Sh.kak i ndë rpr.er jes ka qenë një z j.arr sipas OSSHE.