“M’u duk vetja si psikopate”, Fifi tregon pse lëvizte me shkop nëpër shtëpi, si u ndje për Semin

Fifi vendosi të përdorte dhe një shk.op në lo.jën e saj me Monikën, ku u ho.qën sikur zi.he.shin me njëra-tjetrën në sh.tëpinë e “Big Brother VIP”.

Kjo gjë e bëri të ndi.het keq Semin, aq sa kaloi kr.i.za an.k.thi. Ajo i tha kë.ngëtares “po mbaj dhe unë t….hi.kë, meqë qenka kë.shtu puna”.

Edhe në spektaklin e sotëm, ajo u nd.je k.eq kur ku.jtoi situatën, nd.ërsa deba.toi sërish me Fifin.

Fifi: Kur the që do fle më t. hik.ë te kr.ev.ati, m’u duk vetja si ski.z.of.r.ene, si ps.ik.opate dhe u ng.r.ita i thashë ato fj.alë, për të cilat të k.ër.kova më pas fa.lje

Semi: Unë thashë nëse është no.rmale të mbash shkop, po mbaj dhe unë t.h. ikë dhe është nor.male

Opinionistët në studio e k.ri.ti.kuan sj.e.lljen e Fifit dhe kë.rku.an që sk.en.a të tilla që dë.mt.ojnë dhe shë.nd.etin me.ndor, duhet të sh.m.angen.

“Jemi njerëz, të mos e hu.m.basim ‘nje.rëzi.llikun’ dhe kur gar.ojmë me njëri-tjetrin. Ishim në një si.tuatë ag.re.sioni, që ce.no.n.te një banor aty brenda”, tha Balina.