E rëndë/ Qante kur ushqehej, çifti i ri ‘monstruoz’ vrasin vajzën e tyre 16-muajshe

Një ngj.a.rje e rë.n.dë është shënuar në Britani. Një n.ë.n.ë dhe i d.ash.uri i saj, dy.s.hohet se kanë v.r.a.rë një v.a.jzë 16-mua.j.she.

Frankie Smith, 20 vj.eç dhe Savannah Brockhill 28 vj.eç ak.uz.o.hen se kanë mb.y.tur vog.ëlu.shen. Mësohet se e reja e ka v.r.a.rë vo.gël.ushen për fa.k.tin se ajo qa.n.te kur ushqehej, kjo mesa duket ka ir.ri.tuar në.n.ën e cila ka mb.y.tur va.jz.ën.

I das.huri dhe gr.u.aja janë ar.res.tuar nga auto.rit.tet dhe p.r.iten që të da.lin para gjy.k.atës për të pra.nuar ak.u.zën dhe dë.ni.min.