Arbana Osmani ndërpret lidhjen direkte me banorët pasi Semi pëson sulm paniku kur përmendet shkopi që mbante Fifi brenda shtëpis

“S.hko.pi” që Fifi e përd.ori ditë më parë brenda sht.ëpisë së Big Brother ka n.x.itur rea.gime të shumta si brenda shtëpisë por edhe ja.shtë saj.

Gjatë spek.taklit sonte në Big Brother kjo gjë u diskutua sërish, e Arbana Osmani lexoi komu.nikimin zyrtar të Big Brother, ku ai iu kishte komun.ikuar Fifit dhe Mon.ikës ta ndë.rpri.snin lo.jën që po b.ënin.

Semi Jaupaj, këngë.tarja e cila v.u.an nga a.n.k.thi dhe përdor i.la.çe, e ka p.ërje.tuar së.rish keq këtë diskutim që po bëhej sonte dhe ato momente pëson s.u.lm p.a.n.iku.
.
Arbana menjëherë ka nd.ërpr.erë lid.h.jen me b.anorët derisa ka th.ënë se do të lid.hen pas pak, pasi Semi të qe.të.sohet.