E kush e kishte menduar qe Arrat sherojne kete p roblem qe prek pothuajse te gjithe nje rezit qe jane mbi 40 vjec

Ashtu si pjesa më e madhe e frutave të thata, edhe arrat janë një prej ushqimeve më të do.bishme, të cilat mb.ajnë nën kontroll nivelin e kol.es.terolit dhe shm.an.gin rre.z.iqet ka.rdi.ova.sku.lare.

Sigu.risht, është e ne.v.ojshme që ar.rat t’i bëni pjesë të një diete të ek.uilibruar.

Sipas eksp.er.tëve, konsu.mimi i 40-80 gram arra në ditë, ka dhënë efekte pozi.tive në u.ljen e kol. est.erolit të k.e.q dhe ka rua.jtur poth.uajse të pand.rys.huar kole.st.erolin e mirë.

Arra gjithashtu përmb.an sasi të mëdha të vitaminës E, e cila, në sin.ergji me të njëjtën arg.ininë dhe me yn.dyrnat si Omega 3, ndi.hmon për të lu.f.tu.ar form.imin e plla.k.ave at.er. o.skl. ero.ti.ke. Prania e fibr.ave tek ar.rat gjit.hashtu fav.orizon dhe ndje.njën e ngo.pjes.

Sipas një stu.dimi nga “American Journal of Cli nical Nut rition”, konsu.mimi i 42.50 gram arra në ditë, gj.ashtë ditë në javë për një muaj, mund ta zvo.gëlojë kol. est.erolin në to.tal me 5.4% dhe kol.este.rolin e k.e.q me 9.3%.

Por mirë është të mos e ek.zag.jeroni me kon.su.mimin e tyre. Arr.at janë të mira për z.em.rën, por duke qenë të pa.sura me kalori, është mirë që të mos i kaloni gra.mët e kë.shilluara.