E bujshme! Situata nga pandemia, Italia mbyll kufijtë me Shqipërinë

talia ka mb.yllur kuf.ijtë me Shqipërinë si pa.s.ojë e rrit.jes së ras.t.eve me Co.vid-19. Ky vendim hyn në f.u.qi ditën e nesërme – 26 tetor dhe është i vlefshëm deri në 15 dhjetor.

Hyrja nga vendi ynë drejt Italisë dhe e per.s.onave që kanë udhëtuar gjatë 14 ditëve të fundit në Shqipëri do të bëhet vetëm për mot.ive pune, shën.deti, stu.dimi, ur.gje.ncë ab.so.lute apo rik.thim në banesën e rezi.de.ncës.

Shqipëria ka dalë nga lista e vendeve D e mi.nistrisë së Shënde.tësisë italiane dhe ka hyrë në listën E.