Mos I Injoroni Këto Shenja/ Nëse Keni Kështu Lloj G ungash Në Qafë Ose Pas Veshit, Duhet U.rgjent Të…

Cis.tat epirdermoide janë dukuri relativisht e zakonshme për shumë njerëz. Disa i referohen cist ave epidermoide si ci sta dhja more, por kjo është ga bim. Sipas klinikës Mayo, ci stat dhj amore vërtetë janë të rralla dhe origjinën e kanë nga gjëndrat dhjamore. Zakonisht pa dhi mbje, ci stat epi.dermoide shpesh nuk k ërkojnë t ra jtim.

Megjithati, nganjëherë in.fek sioni ose paraqitja e tyre mund të çojë deri në kër kimin e një mënyre për la.rg imin e tyre. Ndërsa sigurisht që ka mënyra mje.k ësore për të t rajtuar këto c ista, shumë njerëz zgje dhin një mënyrë naty rale për sh.ëri min e tyre.

Aloe Vera

Aloe Vera ka qenë prej kohësh dhe ende përdoret si një agjent qet ësues i lëk urës. Ju mund të aplikoni direkt tek ci.sta për rezultate më të shpejta ose ju mund të pini lëng Aloe Vera.
Uthulla e mollës

Acidi acetik që gj.endet në uthull të m.ollës është një agj.ent i do.bishëm në lu.f.tën ku.n.der cis.tave.

Ai punon për të mbr.ojtur lëk.uren nga b.akt.eret dhe vr.et in.fek.sionet. Apl.iko.jeni direkt uthullën e mollës në zonat e in.fek.tuara dhe mbuloni me një fashë.
I njëjti proces duhet të kryhet për disa javë.

Ci.sta do të th.ahet dhe do të zh.d.uket, ndërsa pastaj zona duhet të mb.ahet e pastër që lëkura e re të zhvillohet brenda j.ave.

Qumështi

Qumështi është një tjetër mundësi për he.qjen e cist.ave. Thjesht apli.kojeni qumështin në vendin e ci.stës me anë të një pambuku. Me përdorim të përsë.ritur, cista do të red.uktojë madhësinë dhe do të shë.ro.het shpejtë.

Mjalti

Mjalti është dë.shmuar të jetë një al.eat i madh i lëkurës dhe gjithashtu nd.ihmon në heq.jen e ci.stave.

Vendos mjal.tin direkt në zonën e inf.ek.tuar dhe mbu.loni me një leckë gj.atë natës.Apli.kimi i rregullt siguron sh.ërim të shp.ejtë.

Vaji i Kastorit:

Ky vaj bën reduktimin e menjëhershëm të madhësisë së ci.stës, madje shpesh edhe brenda natës.

Aplik.ojeni në zonën e inf.ektuar në mënyrë të përsëritshme dhe zh.dukni cis.tat.

Është me rën.dësi të kës.hilloheni me der.ma.tologun tuaj për metodat alternative që vendosni t’i aplikoni.