Këmbë gjithmonë të ftohta? Ja disa mënyra si ta zgjidhni këtë problem

Shumë njerëz kanë pr.o.bleme me kë.mbët e ft.o.hta dhe më shpesh është e pad.ë.mshme, por eks.pe.rtët mje.k.ësorë thonë se tek disa njerëz kjo mund të tregojë një p.r.oblem të caktuar shënd.etësor.

Ata ju kës.hillojnë që të kontrolloni me mje.kun tuaj nëse gjithçka është në rregull nëse kë.mbët tuaja janë vazhdimisht të ft.ohta, dhe gjithashtu keni disa si.mptoma të tjera.Një nga sh.k.aqet më të za.konshme të këm.bëve të ft.ohta janë tempe.raturat e ulëta. Kur jeni në të fto.htë, enët e gja.kut në këmbët tuaja ng.ushtohen për të par.andaluar hum.bjen e nxeh.tësisë së tr.upit, e cila mund të shk.ak.tojë ft.ohje të këm.bëve. Ndonjëherë st.r.esi dhe an.k.thi gjithashtu mund të shka.ktojnë ft.ohje të këm..bëve. Një nga sh.kaqet e z.akonshme të ft.ohjes së këmbëve është qark.ullimi i do.bët.An.emia, dia.beti, hipo.tiro.idizmi dhe çrr.egullimet ne.rvore janë disa nga sh.kaqet e tjera të ft..ohjes së këmbëve dhe prandaj duhet të konsultoheni me një mj.ek për të gjetur se cili është saktësisht shka.ku i ft.ohjes së këmbëve tuaja.Nëse nuk keni ndonjë pr.oblem shën.detësor dhe këmbët tuaja janë akoma të ft.ohta, ja si mund ta zgjidhni atë pr.o.blem.

1.Lëvizni

Ndonjëherë këmbët e ft.ohta janë vetëm p.asojë e një j.tese të ulur, e cila mund të nd.ërhyjë në qar.kullimin e duhur të gja.kut në eks.tremitetet e poshtme, kjo është arsyeja pse këmbët tuaja janë të ft.ohta atëherë.

E tëra çfarë ju duhet të bëni në atë rast është të lëvizni më shumë. Shumicën e kohës e kaloni në këmbë, jo në divan.

Ushtrimi i rregullt është një ide e shkëlqyeshme.

2.Mbroni këm.bët tuaja

Ek.spozimi i këmbëve tuaja në temperatura të ulëta mund të rezultojë në këmbë të fto.hta dhe për këtë arsye ju duhet të mbr.oni këmbët tuaja.

Vishni çorape, mundësisht disa më të trasha, edhe kur jeni brenda.

Veshja e çorapëve është një mënyrë efektive për të paran.daluar hum.bjen e nxe.htësisë së tepërt të tr.upit përmes këmbëve.

3.Përdorni shishe të nx.ehta

Kur këmbët tuaja të fto.hen, me.rrni një shishe dhe mb.usheni me ujë të ng.rohtë.

Mbështilleni atë me një pe.shqir të vogël dhe uleni në d.ysheme, pastaj mbë.shtetini këmbët në shishe.

4.Masazhoni kembet

Ngro.heni vajin e ullirit në një furrë të vogël me mikrovalë për disa sekonda.

Mos e ngr.ohni shumë vajin për të shma.ngur dje.giet.

Masazhoni vaj ulliri të ngrohtë në këmbët tuaja, këshillon ndërtuesit e shëndetshëm.

Kur këmbët tuaja thithin mjaftueshëm vaj, vishni çorape pambuku për t’i mbajtur këmbët tuaja të ngrohta.