Nusja më e trishtuar e të gjitha kohërave: Kur ta kuptoni historinë do të u liget zemra

Nusja më e tr.isht.uar e të gjitha kohërave: Kur ta kuptoni histo.rinë do të u li.get ze.mra

Video i cili u paraqit në inte.rnet paraqet nusen më të tri.sht.uar ndon.jëherë, ndërsa tr.egimin për të kanë trans.metuar mediet bo.tërore.

Marjona Hudoidodova (22) nga Taxhikistani u martua me mësuesin e histo.risë një vit më të vjetër Saidsho Asrorov, ndërsa martesën e kanë kon tra.ktuar prindërit e saj me urdhrin e kryetarit të Taxhikistanit Rahmon.Mirëpo, në in.cizim shihet se si dhën.dëri është shumë i këna.qur me kur.orëzim, ndërsa Marjona 22 vj.eçe gjatë gjithë cere.monisë nuk ka buzëqeshur