Ishte me të fejuarën në motorr, 22-vjeçari shqiptar humb jetën në vend/ ”Nëna s’do të shoh dhëndër”

Një i ri shqi.ptar vetëm 22 vj.eç hu.m.bi tr.a gji.kisht je.tën në Terni të Italisë. Vik t.ima, sipas me.diave ita.liane, është Riçardo Kahuqi, me origjinë shqiptare, por rez.ident në San Gemini.

Bashkë me të udhëtonte edhe e feju.ara e tij, po 22-vje.çe, e cila mësohet se nd.o.dhet në gje.n.dje të rë.nd.ë në rean ima.cion në spi.tal.in Santa Maria.

Çif.ti i të r.in.jve udhë.t.onin me m.otor, kur 22-vje.çari hu.mb.i kont.rollin e mje.tit dhe u pë rp.l.asja me një ka.mion. Kahuqi h.um.bi je.tën në ve.ndin e ngj.arjes.