Moti i keq bën namin në këtë vend, përmbyten rrugët dhe mbyllen shkollat (Video)

Vijon moti i k.eq në vendin fqinj, me shira dhe st.uhi në një pjesë të madhe të vendit. Shirat e dendur dhe st.uh.itë pr.iten në Atikë nga mesdita e sotme deri në mesditën e së Premtes, ndërsa ekziston mundësia e bre.sh.ërit.

Sipas mediave greke, m.ot i k.eq nisi që nga mbr.ëmja e djeshme në shumë pjesë të vendit, ndërsa mëngjesin e sotëm ka go.d.itur zonën e Atikës. Re.sh.jet e shumta të sh.iut shk.ak.tuan bll.o.kime të t.r.afikut për kilometra në rrugët kryesore të Atikës. Bll.ok.ime pati dhe në rrugët Skylitsi dhe Tzavela në lartësinë e rrugës së vjetër bregdetare, në rrj.edhën e poshtme drejt Pireut.

Në të njëjtën kohë, sipas informacionit të fundit, për sh.k.ak të aku.mulimit të ujit, tr.afiku në Avenue Poseidonos e cila të çon drejt qendrës së Athinës vijon të mb.etet pro.bl.ematik. Gjatë 24 orëve të fundit ka patur ndë.rpre.rje të
energjisë elek.trike në Pagrati, Kerameiko dhe Kallithea.

Mo.ti i k.eq shka.k.toi pr.ob.leme në tra.nsp.ortin publik të metr.ove dhe tra.mvajit ku tashmë, iti.neraret elek.trike në seksi.onin Tavros-Omonia u nd.ër.prenë, ndërsa li.njat në Thissio u përm.bytën. Zja.rrf.ikësit nxi.tu.an në stacion për të larguar ujin.

Në zonën e Atikës u vendos që të nd.ërpritet dhe mësimi në shkolla për ar.sye par.andaluese për sh.ka.k të inte.nsitetit të prit.shëm të m.otit të ke.q dhe vësh.tirë.sive të lëvizjes që mund të shf.aqen. Rajoni po monitoron zhvillimin e fen.omeneve të mo.tit dhe do të kthehet me një nj.oftim të ri në li.dhje me funksionimin e shko.llave, nesër të Premten 15 Tetor