Hyjnë për të vjedhur por qëIIojnë në vendin e gabuar. 2 të rinj të veshur si poIicë futen në shtëpinë e një famiIje shqiptare në Londër. Por e pësojnë keq

Dy të rinj ha.j.dutë, të v.eshur si po.li.cë, përf.un.dojnë k.eq në f.am.iljen shqip.tare në Londër.

Ata kanë hyrë për të vj.e.dhur, por janë k.ap.ur mat dhe janë fil.mu.ar nga shq.iptarët.

Aty dëgjohen edhe të sh.a.rat e shqiptarit, i cili u pë.rb.all p.apr.itur me dy të rin.jtë që nuk janë sh.qiptarë, por të huaj.

Pasi ka.në ku.ptuar që kanë rë.në në një “vend të g.a.b.uar”, punonjësit e kam.u.fluar të pol.i.cisë janë lar.g.uar me v r.ap. Ata ja.në ndj.e.kur deri në një p.ikë nga e zonja e sh.të.pisë.

P.amjet janë bë.rë vi.rale dhe është p.ubl.ikuar nga dhj.etra media lo.kale.