Emigraηti shqiptar υjen nga Anglia dhe i tregon famiΙjes të dashυrën, nënës i bien të fi kët pasi !!

Një djalë shqiptar që je.tonte në Angli disa ditë më parë është kthyer në vendlindje për t’i prezantuar fa.miljes të da.shurën e tij.

Por, fam.il.jarët e tij janë h.ab.itur kur e kanë parë nusen e dj.alit, pasi nuk e dinin se e da.shura e tij ishte 20 vite më e ma.dhe se ai.

Siç rapo.rton gaz.etari i “Aldo Morning Show”, gjatë qën.drimit në Shqi.përi dj.ali i ka tr.eguar fa.mil.jarëve se e dashura e tij 40-vj.eç are ishte sht.a tz.ënë.

Sapo kanë marrë la.jmin nënës së tij i ka r.ënë të fi k.ët pasi mendonte se dja.li e donte vetëm për dokumentet.

“Një djalë është rik.th.yer nga emig racioni për t’i prezantuar familjes të d.ashurën e tij an.gleze.

Mirëpo fam.iljarët nuk e dinin se ajo ishte 20 vite më e madhe se dja.li.

Për një moment ata e kanë pr.itur mirë, sepse mendonin se ai e donte vetëm për do.kumentet, por pak kohë më vonë k.anë marrë vesh se ajo ishte sh.ta tzë.në.

Djali është 20 vj.eç, ndërsa gr.uaja është 40. Ka qe.në vetë dj.ali ai që i ka dhë.në laj.min fa.milj.arëve dhe gjatë kohës që iu ka treguar n.ën.ës së tij i ka r.ë.në të fi. kët”, tha gazetari.