Eduardi rrëfehet mes lotëve në takimin me Mikelën: Më mirë të kisha vdêkur

Në “Për’p uthen” ndr yshojnë vazhdimisht dinamikat, duke sje llë të papr itura ditë pas dite.

I tillë ka qenë edhe takimi i Mikelës me djalin nga Kosova, Eduardin, që siç mode ratorja Bora Zemani tha, “kishte gjithçka”.

Ata kanë treguar shumë të afërt gjatë bisedës, dhe gj atë takimit, asi e ka “pre zantuar” edhe me familjen e vet në Zvicër, ndonëse virtualisht. Ata kanë komunikuar me videokamnerë me fam iljarët, dhe Mikela ka parë edhe vë llain e konk urrentit, të sapo ardhur në j etë.

Gjatë bisedës, Mikela e ka py etur Eduardin për ndonjë moment të vë shtirë në je tën e tij, dhe ai ndo nëse i rez ervuar, tregoi se kishte patur një pe riudhë shumë të k eqe, kur ai kishte qenë midis moshës 13 dhe 16 vj eç.

Krejtësisht ndry she nga ç’kemi parë deri tani, ai u përl ot dhe mes emoc ionesh tha: “Më mirë të kisha vde kur në ato vite”, pa dashur të tregonte më shumë.

Edhe pse Mikela këm bën guli, ai i kër koi falje, duke mos patur mundësi të fliste, dhe ajo pjesë e takimit u mb yll me një përqa fim.

/News31