Boshatiset qyteti nga banoret e qytetit shqiptar, futen në shtëpi e s’dalin rrugëve, ka nisur furtuna dhe.. (Video)

Kushtet e përk e.qësuara të mo tit që kanë nisur në orët e fundit po bëjnë që Laçi të bo shatiset.

Ulja e temp eraturave është sho qeruar me er ë të fu. q.ishme ne zonën e Kur. binit.

Ne Milot dhe qytetin e Laçit shpe .jtesia e e .r .es nga veriu eshte mjaft e madhe.

Qyteti i Laçit thuajse i bo .shatisur, pak njerez shihen neper rruge.

Zona e
Milotit dhe e Laçit jane te njoh ura per pre. sionin e la. rte nga shpe. jtesia e e .r. es, sid omos ne stinën e di mrit.