Studimi i ri tregon se njerëzit me të vërtetë do të flenë më përpara pranë qenve sesa partnerëve të tyre

Të fjeturit pranë një partneri, të sht.rë.nguar nga afër, nuk është gjithmonë gjithçka që të duhet në jetë.

Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse keni gjumë të lehtë ose nëse partneri ndodh të hi.dhet e të kthehet ose, edhe më k.eq, gë.rhet.

Këto ka të ngjarë të jenë disa nga pr.oblemet që kontribuojnë që njerëzit të mos bëjnë gjumin e tyre më të mirë kur flenë pranë një personi tjetër, për të mos përmendur pro.blemet e marr.ëdh.ënieve!

Një studim i ri nga You.gov tregon se jo të gjithë janë të lumtur të flenë pranë partnerit të tyre. Disa janë shumë më të kënaqur duke fjetur pranë qe.nit të tyre.

Tingëllon pak e çud.itshme sepse supozohet të jemi të kënaqur të flemë me gjumë pranë të da.shurit tonë çdo natë. Por nuk funksionon për të gjithë. Studimi tregon se rreth 1 në 4 njerëz do të preferonin pje.kjen e qe.nit mbi partnerin e tyre pothuajse çdo natë të javës, shkruan Little Things.

Fjetja me një ka.fshë shtë.piake ndihet pak më e lehtë ndonjëherë. Kjo është pjesërisht e vërtetë sepse k.afshët sht.ëpiake janë pak më të lehta për t’u rro.kullisur nëse keni nevo.jë për më shumë hapësirë ​​për këm.bët, ose mund t’i nx.irrni nga kr.evati fare.

Kaf.shët shtë.piake gjithashtu supozohet të jenë të mira në u.ljen e horm.oneve tona të str.e.sit, kështu që ky është një faktor tjetër i m.undshëm kon.tribues.

Gjetjet nuk janë kr.ejtësisht të reja. Gr.atë, në veç.anti, dihet se prefe.rojnë të flenë me qen në vend të pa.rtnerëve.