Sekretet e marrëdhënieve që nuk duhet t’i di askush veç partnerëve

Shumica e eksp ertëve besojnë se disa d etaje nga një lidhje da shurie ose martese duhet të mbe ten ende midis partnerëve dhe ne nuk duhet t’i nda jmë ato me të tjerët, edhe nëse ata janë miqtë më të mirë.

Shumë prej nesh kanë ne vojë t’u tregojnë të gjitha pr oblemet tona miqve tanë. Pavarësisht nga natyra e pro blemit, ne ndj ehemi më mirë kur u besojmë atyre që na kuptojnë më mirë, dhe më shpesh flasim ende për pro bleme da shurie.

Sidoqoftë, shumë eksp ertë besojnë se disa de taje nga marrë dhënia duhet të mb eten ende midis partnerëve dhe ne nuk duhet t’i nda jmë ato me të tjerët.

Cilat janë ato de taje?

Ai gri ndet me fa miljen e partneres së tij

Ne të gjithë ndonjëherë kemi një anke së për sje lljen e vje hrrës sonë, për shembull, por duhet ta mbajmë atë për vete. Është në natyrën e njerëzve të mbajnë një qëndrim mb rojtës kur bëhet fjalë për fa miljen e tyre dhe kurrë nuk mund të dini nëse një koment që i keni thënë dikujt me besim do të arrijë te një partner ose fam ilje dhe të shka ktojë pakë naqësi.

Fantazia se .ks.uale e partnerit

Fantazitë duhet të jenë sek.r.ete sepse është pjesa më i.n.time e jet.ës se.ks.uale. Ndonjëherë partnerëve u duhen vite që t’u besojnë atyre dhe ata pr.esin që ajo të mb.etet se.kreti juaj i përbashkët, jo një temë diskutimi, shkruan KP.

Informacione private

Të lutem mbaje këtë mes nesh, është një fjali që na det.yron të mbajmë se.k.ret. Pavarësisht për çfarë bëhet fjalë, nëse partneri ynë na kë.rkon diskrecion, atëherë ne jemi të de.tyruar ta respektojmë dëshirën e tij.

Informacionet rreth erës së k.eqe të go.jës ose kë.m.bëve me aro.më të pa.këndshme mba.jini për vete. Konkretisht, tregojini partnerit tuaj në një mënyrë të sjellshme atë që ju shq.etëson sepse vetëm ai duhet ta dëgjojë atë, jo miqtë tuaj. Këto janë pr.obleme që mund të zgjidhen dhe nuk ka n.evojë të kr.ijoni situata të pakë.ndshme, veçanërisht nëse bëhet fjalë për gjëra që e bëjnë partnerin të ndihet i pas.igurt gjithsesi.