Måsåkër në këtë vend! Një person sulmon me hark me shigjeta qytetarët, disa humbje jete

Një ngjarje e r.ën.dë ka ndodhur në qytetin norvegjez Kongsberg. Disa pers.ona kanë mbe.tur të v.r.arë dhe disa të tjerë janë pl.ag.os.ur, pasi një pe.r.son i ka s.ul.muar me ha.rqe me shi.gjeta në r.rugë.

Poli.cia ka arre.s.tuar një per.son të dy.sh.uar si au.t.or i ngjar.jes në Ko.ngsberg, i cili nd.odhet 85 kilo.metra në perëndim të kryeqytetit Oslo.

“Një per.son është neu.tra.lizuar…nga informacionet që kemi, autori ka ve.pruar i vetëm”, njoftoi po.li.cia, e cila nuk dha numrin e vik.ti.mave, duke sh.tuar se i dy.shu.ari s.ul.moi njerëzit në disa vende para se të ar.re.stohej.