Pse Shfaqet Herpsesi Në Buzë? – Metodat Si Ta Parandaloni Dhe Trajtoni

Këto pl agë njihen edhe si fll uska eth esh, ato zakonisht shfaqen në një grup, ndr yshe nga një puçërr. Foto:Flickr
He rpesi është një flluskë e vogël dhe e dhim bshme, e mb ushur me lë ng, që formohet në buzë ose rreth tyre dhe ndonjë herë edhe në gojë.

Sim ptomat shpesh fillojnë me një dhim bje në zonën ku ato shfaqen, më pas shfaqen disa gu nga të cilat shpejt kthehen në flluska dhe në fund në pl agë.

Her pesi zakonisht shërohet vetë brenda një ose tre javëve.

Këto pl agë njihen edhe si flluska ethe sh, ato zakonisht shfaqen në një grup, ndry she nga një puçërr ose një pl agë ka nc eri.

AgroWeb.org në këtë artikull ju njeh me shk aqet se përse këto pla gë shfa qen dhe si mund t’i trajtoni ato.

Nga se sh ka ktohet he rpesi në buzë?
Pla gët e dhimb shme rreth buzëve, shka kt ohen nga vir usi he rpes simplex.

Edhe pse fjala “her pes” mund t’ju shqe tësojë pasi klasifikohet si një sëm undje se.. .ua.lisht e trasmetueshme, ju mund të mos e keni marrë atë në rrugë se..uale.

Duhet të dini se he rpesi është një vi rus i zakonshëm, i cili nuk mund të ku rohet plotësisht.

Ju mund të përje toni shfaqjen e këtyre pl agëve, një ose disa herë gjatë jetës tuaj.
Disa shk akt arët mund të jenë:

St r esi
Ndonjë sëm un dje e pranishme
Lo dhja
Ushqime të caktuara
Ndr yshimet hor monale

Lën dimi (veçanërisht ai pranë go jës)
Inf ek sionet
Rea gimet aler gjike
Ekspozimi i tepërt në diell

A është he rpesi ngjitës?
Eks pertët e shëndeti thonë se ai është ngj itës dhe mund të përh apet përmes pu t.h jes, se =..sit o.r,a.l dhe formave të tjera të kon.taktit lëkurë me lëkurë.

Dhe meqenëse është një vi rus i përjetshëm, mund ta transmetoni në çdo kohë edhe kur nuk keni pl agë aktive.

Si mund ta kuptoni nëse keni h erpes?
Nëse vëreni një grup pl ag ësh të vogla mbi ose rreth bu zëve, mund të jeni duke përje tuar një shpë rt him të v ir usit.

Por nëse keni vetëm një pla gë dhe nuk mund t’a kuptoni sak tësisht se çfarë është, konsideroni të kryeni një vizitë mjek ësore.

Si mund ti trajtoni këto pl agë?
Pla gët shpesh lar gohen vetë brenda pak javësh, por nëse dëshironi të leht ësoni sim ptomat tuaja, AgroWeb.org ju sugjeron të ndërmerrni disa hapa si më poshtë.

Merrni një i laç an tiviral
Meqenëse pla gët shka kt ohen nga një vi rus, ju mund të mer rni il açe an tivirale për t’i tr ajtuar ato.

Ekzistojnë disa kre mëra ose il açe, të cilat janë mjaft efektive në përshpe jtimin e kohës së shë rimit.

Mjafton të konsultoheni me mje kun për të ma rrë reko mandimin e duhur.

Me rrni një il a ç ku nd ër dhim bje ve
Nëse pl agët janë ja shtëz akonisht të dhim bshme, ju mund të konsideroni ma rrjen il aç eve ku ndër dhimb jeve të cilat janë pa recetë.

Qëndroni larg diellit
Një hap i lehtë që mund të bëni për të sh ma ngur ac arimin e pla gëve të shk akt uara nga her p esi, është mbro jtja e tyre nga dielli me një krem mb rojtës.

Kjo pasi dielli mund të bëjë që ato të përhap en më tej.

Përdorni ak ull ose ba lsam për bu zët
Aku lli dhe balsami i bu zëve mund të qetë sojnë lëku rën tuaj, prandaj eksp ertët reko mandojnë që ju të pro voni t’i aplikoni ato.

Dhe nëse as këto hapa nuk duket se po ju ndi hmojnë, bisedoni me mje kun tuaj./AgroWeb.org