Vd ekje e dh.imbshme për një burrë, poIicia fIet për ngjarjen

Ngja rje e rë n dë në Kavajë. Një elektriçist ka r ënë nga lar tësia dhe ka hu mb ur j etën. Ngjarja ndo dhi në fshatin Gosë, Rrogozhinë.

Dy sho het se duke punuar është rr ëz uar nga lart ësia dhe për p a sojë ka hu mbur je tën elektriçisti S. Q., 62 vjeç.

Tr u pi i vik ti mës është tr ansp ortuar në m org për ek spe rtizën mj eko-lig jore.

Grupi he ti mor, sipas pol ic së ndodhet në vendngj arje dhe po punon për sqa rimin e rr ethanave

Lajmi ne perditesim….