Kini kujdes/ Ekspertët zbulojnë: Ja si ta dalloni nëse pula është e skaduar apo jo

Informaliteti në sektorin e prodhimit të mishit të pulës në vend është i lartë sipas Institutit Evropian të Statistikave, Eurostat.

Të dhënat e Eurostat të publ ikuara më herët këtë vit tregojnë se shqi ptarët konsumojnë zyrtarisht vetëm 1.6 kg mish pule për fr ymë në vit.

Mesatarja e konsumit të mishit të pulës në vendet e Bashkimit Evropian është 29 kg për fr ymë në vit.

Sasia e pro dhuar e mishit të pulës nga the rtoret dhe pularitë e regjistruara përgjatë vitit 2018 ishte thuajse 5000 ton ose në r ënie me 6.8 për qind në te rma vj etorë.

Natyrisht në këto statistika nuk rezultojnë të dhënat e the rtoreve të vogla të cilat tregëtojnë mishin e pulës në mënyrë jo formale, gjë që nxj err në pah pro bl emin m adhor të sigurisë ushqimore.

Eksp ertët e Shërbimit të Sig urisë Ushqimore në Dep artamentin Amerikan të Bujqësisë kanë pu blikuar një listë këshillash për konsumatorin që të jetë në gjen dje të përcaktojë nëse mishi që blen është i mirë apo i sk a duar.

Mënyrat për dallimin e freskisë së mishit të pulës janë tepër të thjeshta.

Ruajtja Afatgjatë Në Frigorifer

Eks pertët pa ralajm ërojnë se mishi i pulës duhet konsumuar një ose dy ditë pas ble rjes.

Mishi që qëndron në frigorifer për një periudhë shumë të gjatë, ose mbi një vit hu m bet cilësinë dhe ka ten dencën të tha het.

Ndaj nëse blini mish pule përpi quni ta dalloni sa kohë ka qëndruar në ngr irje ose në frig orifer.

Tjetërsimi i Aromës

Nëse pula që bleni në treg ka një lëkurë të ngj itshme, të rrës hqitshme dhe me aromë të çu dit shme, atëherë më mirë hi dh eni në ple hra.

Këto janë shenjat parësore që tregojnë cilësinë e mishit të pulës dhe jo vetëm.

Ndryshimi i Ngjyrës Së Lëkurës Së Mishit Të Pulës.

Mishi i pulës mund të ndr yshojë ngjyrë herë pas here.

Ndodh që lëkura nx ihet ose zbehet si pa sojë e eks pozimit të substa ncave të saj ndaj oksi gjenit.

Ngjyra tjetë rsohet edhe nga ng rirja.

Por për sa kohë ndr yshimi i ngjyrës nuk shoqërohet me shenjat e përmendura më lart, atëherë mishi i pulës është i s igurt për konsum dhe nuk është i sk aduar.

K ujdes Me Të Verdhën

Ka amvisa që besojnë se nëse mishi i pulës ka nuanca të verdha sidomos tek gjymtyrët, atëherë mishi është shumë i mirë.

Megjithatë, ka eks pertë që besojnë se shumë kompani të prodhimit të mishit të pulës përdorin një tretësirë boje të verdhë ku e zhy sin mishin e pulës që të marrë ngjyrë.

Një bojë e tillë është e rr ez i kshme për shëndetin sepse përdoret për të ngjy rosur lëk urën dhe produktet e drurit

Ndërkohë që amvisat besojnë se pula të tilla kanë një shije më të mirë dhe se janë ushqyer me misër, e vërteta qëndron krejt ndryshe në disa raste./AgroWeb.org