Çfarë ndodh me lëkurën tuaj nëse hani arra çdo ditë?

Konsumimi i vetëm gjysmë filxhani arra në ditë mund të ulë nivelet e koles terolit dhe të përmirësojë shën detin tuaj të përgjithshëm. Por, përveç se e mbajnë ze mrën tuaj të lumtur, arrat janë një super-ushqim i vërtetë kur bëhet fjalë për bukurinë e lëkurës tuaj.

Arrat janë të mbu shura me vitamina dhe lë ndë ushq yese th elbësore, gjë që i bën ato një domos doshmëri për lëkurën me shkëlqim natyror dhe rinor.

Ne zbuluam dë shmitë se si kjo me ze e lehtë mund të promovojë shën detin dhe bukurinë e lë kurës tuaj.

Mund të par andalojë pla kjen e para kohshme

Arrat kanë shumë a ntiok sidantë. Ato ua mbrojnë lëkurën nga dëm timet mjed isore, siç është eksp ozimi në diell. Konsumimi i disa arrave në ditë mund të ndihmojë në mb rojtjen e lëkurës edhe kun dër pla kjes dhe ta bëjë atë të duket më e re për kohë më të gjatë. Arrat janë gjithashtu të pasura me vitaminë B, e cila mund të zvogëlojë pigmentimin e lëkurës dhe të ndihmojë tr upin që të prodhojë q eliza të reja të shën detshme të lëkurës.

Mban lëkurën të hidratuar

Arrat ofrojnë më shumë yndyrna të shën detshme omega-3 se çdo arrë tjetër. Marrja e mjaftueshme e omega-3 është thelbësore për shëndetin e lëkurës sepse ndihmon në balancimin e prodhimit të vajit, larg imin e toks inave dhe bllo kimin e lag ështisë që i duhet lëk urës për të qëndruar e lë muar dhe pa rru dha. Shtimi i arra ve në dietën tuaj është një mënyrë e lehtë dhe e shij shme për ta ndihmuar lëk urën që të duket dhe ndje het më e butë dhe të jetë e hidr atuar mirë.

Mund të para ndalojë pla sjet

Sh timi i disa arr ave në bo llgurin tuaj të mëngjesit do ta bëjë atë më ushqyes dhe gjithashtu t’ju ndihmojë ta shëroni lëkurën nga brenda. Yndyrnat e shën detshme në arra ndih mojnë në zbu tjen e aca rimit dhe madje mund të tr ajtojnë sëm undje të cak tuara të lë kurës, të tilla si derm atiti. Disa elemente gjurmë në arra nd ihmojnë në lu f timin e inflamacionit nga brenda jashtë, duke e ndihmuar lëkurën të qëndrojë me shkëlqim dhe pa akne.

Mund të zvogëlojë rrathët e errëta dhe qeskat e syve

Kur zgjoheni me rrathë të err ët ose sy të fr yrë, me siguri se vendosni hidratues sysh ose disa kube akulli. Por srezulton se ngr ënia e një grushti arrash mund të ketë efekt të ngj ashëm. Arrat përmb ajnë vitaminë E, e cila është vër tetuar se zvogëlon rra thët e er rët, dhe nuk do të shqe tësoheni për nj ollat ​​e syve që rrës hqasin po shtë fyt yrës tuaj.

Ndriçon lëkurën tuaj

Ajo që hani ndikon në lëkurën tuaj dhe asnjë pl uhur fytyre ose fondatinë nuk do ta bëjë të duket e bukur nëse zorrët nuk janë të shënd etshme. Arrat ushqejnë zo rrët dhe promovojnë ba ktere të shëndetshme, të cilat janë tepër të rëndësishme për tretjen dhe shëndetin e përgjithshëm. Kjo, nga ana tjetër, do ta përmirësojë lëkurën nga brenda jashtë, duke e bërë atë natyrshëm të shëndetshme dhe me shkëlqim.

I bëjnë mirë skalit të kokës

Shtimi i arrave në vaktet tuaja ushqimore ju ndihmon edhe për lëkurën e kokës. Anti oksidantët dhe ac idet yndyrore të shëndetshme në arra mund të ndihmojnë në sti mulimin e folikulave të flokëve, duke i bërë flokët më të shkëlqyeshëm dhe më voluminoz. Ngrënia e arrave gjithashtu mund ta bëjë lëkurën më të shëndetshme, gjë që do të ndihmojë në pa randalimin e zbo kthit dhe kr uajtjes.