Paralajmërimi i fortë i Ramës për ministrat: S’ka më fluturime bussiness clas, gratë e ministrave jo më në sallën VIP

Krye ministri Edi Rama pa rala jmëroi secilin nga mi nistrat që të mos shk elë Ko din Et ik. Kryem inistri kë rkoi që të mos udhëtojnë me “bussiness class”.

“Parat për udhëtimet dhe pushimet përgjithësisht janë zbatuar. Krahasuar me qeve ritë e mëparshme kur anëtarët e qeverisë udhëtonin si bizn esmenë apo shulle heshin në plazhet e botës. Duhet përcaktuar që bash këshortët e anëtarëve të kabinetit nuk mund të përdor in sallën VIP të Aeroportit.

E njëjta gjë vlen me veturat. Nda l imi i përd or imit të makinës së min ist rit për fam il jarët. Ndërsa ndal imi i shk u arjes në res tor ant dhe kafene për ditët e punës, për fat të k eq nuk është zba tuar. Desha ta them p ubl ikisht sot, se qev eria ka një K od Et ik, prandaj dua ta bëj me dije se në rastin e parë mi nistri duhet të kë rk ojë ndj esë, ndërsa në rastin e dytë duhet të la rgohet”, tha Rama.