Mosmarrveshjet martesore mund të zgjidhet me vetëm një fjali

Terapisti Ashley Ines mendon se pas dhjetë vitesh martese, ajo i njeh të gjitha situatat e shëmt uara në të cilat çiftet mund të gjenden. Karriera, fëmijët, përgjegjësitë, hobi … janë vetëm disa nga temat e përmendura në çdo shtëpi. Por ajo beson se vetëm një fjali mund të zgjidhë të gjitha pro blemet dhe gri ndjet.

– Hera e fundit që deb atova me bu rrin tim ishte në l idhje me vendimet e tij në karrierë dhe se si ato vendime ndikuan tek unë dhe fëmijët tanë. Ishte shumë pr esion ndaj të dyve, kështu që ne ramë në ku rt hin e aku zi mit të njëri-tjetrit për gjithçka, thotë Ines.

Siç ndodh zakonisht, gri ndja u bë më e a shpër. Por ajo së pari ndaloi ashpë rsinë e bisedës dhe të gjitha u nd alën kur ajo tha: “Hej, ne jemi në të njëjtën anë!”

– Këto janë fjalë që ju lar gojnë autom atikisht nga argumenti dhe ju kujtojnë se personi para jush nuk është ar miku juaj, por krejt e kun dër ta – ju jeni në “ekipin e njëjtë”. Atëherë mund të përqendroheni në të dëgjuar, kom promise dhe zgjidhje që do të rregullojnë situ atën, tha Ines.

– Shumë shpesh, ke qkuptimet e vogla kthehen në gr indje të mëdha dhe shfaqen pr obleme të m ëdha komu nikimi. Kjo është ar syeja pse është e rënd ës ishme të përdorni fjalë të tilla, të dëgjoni dhe t’i tregoni partnerit tuaj se cili është pr oblemi, gjithashtu e vertetoi Jennifer Chappell Marsh, terapiste.