Lajm i mirë/ Kryeministri Rama komunikon vendimin që ka marrë për fëmijët e mjekëve që kanë humbur jetën nga COVID-19

Gjatë mbledhjes së parë të qe verisë, kr yeministri Rama dha lajmin e mirë për të gjithë fë mijët e mj ekëve që kanë hu m bur je t ën nga Co vid. Rama tha se deri në moshën 18 v jeç fë mijët do marrin rro gën e plotë të pri ndërit që kanë hu m bur.

“Personat e mi t ur pri ndërit që i përket kategorisë mj ek, infe rmier, që ka hu mb ur je t ën nga co vid do të tra jtohet në mënyrë retr oaktive dhe të gjithë këta që do kenë st atusin e fë mijës nën pë rkuj de sjen e Rep ublikës do ma rrin rrogën e plotë të prin dërit deri në mo shën 18 vj eç.”, u shpreh Rama.