LAJM I FUNDIT/ Ndërron jetë Ish-Presidenti (Emri+Foto)

Ka mb y llur sytë përgjithmonë në mo shën 84-vjeç are ish-Presi denti i Algje risë, Abdelaziz Bouteflika. Ky i fundit ka h um bur be tej ën me sëmu nd jen me të cilë lu fto nte prej kohësh.

Ai e udhëhoqi sht etin e Afrikës Veriore për gati dy dekada, por u t ërh oq nga pu shteti më 2019, pasi synimi i tij për ta m arrë mandatin e pestë n x iti p rote sta m as ive.

Bouteflika kishte l ua jtur rol të rënd ësi shëm në lu f tën e Algjerisë për pavarësi në vitet e pesëdhjeta dhe të gjashtëdhjeta. Më 1999, kur Algjeria po dilte nga një lu f të e tme rrs hme civ ile, që la gati 200.000 vi kti ma, Bouteflika u bë pr esi dent me kë rkesën e ush trisë.

Që nga viti 2013, kur kishte pë suar s u lm, ai shihej rrallë në p ublik dhe lëvizte përmes kar rocës. Su l mi e kishte lë në me pa soja në të fo lur dhe në af të sinë për l ëv izje.