Si i kalojnë të vdekurit minutat e parë pas vdekjes

Njerëzve gjithmonë u ka interesuar se çfarë ndodh pas vd.ek.jes, çfarë na pr.et në anën tjetër dhe a janë të mundshme të gjitha ato sk.ena nga filmat.

Sipas njoh.urive të reja, kur vd.i.sni e dini që keni vd.ek.ur, sepse kur ze.mr.ës i pu.shon qar.ku.llimi i gja.kut tr.uri auto.mati.kisht pu.shon dhe kjo do të thotë që dikush edhe zyrtarisht është i vdekur.

Hulumtimet e reja kanë treguar që tr.uri i personit të vd.ekur dhe vetëdija e tij vazhdojnë të punojnë edhe një kohë, gjë që do të thotë që pe.rsoni mund të nj.ohë vde.k.jen e vet.

Ekzi.sto.jnë dë.shmi të cilat tre.gojnë që personi mund të d.ëg.jojë kur e shp.allin të vd.ekur.

Ky st.udim i ri paraqet idenë për serinë holivudiane “Flatlines”, e cila pë.rcjell gr upin e stu dentëve të mje kësie të cilët kanë pasur përv ojë me vde kjen.

Ata me kimikale simulojnë ndërprerjen e punës së ze.mrave të tyre, shkruan Dailystar. Ata përje.tojnë një lloj jete pas vd.ekjes, mirëpo shk.encëtarët tërh.eqin vëre.jtjen që realiteti është më i tme.rrshëm.

Doktor Sam Parnia, nga Nju-Jorku, thekson që njerëzit drejtpërdrejt para ndë.rprerjes së punës së ze.mrës ende janë të vet.ëdijshëm.

– Kemi zb.uluar që njerëzit të cilëve u është nda.lur ze.mra në tavolinën e op.eracionit dhe sërish janë zgju.ar munden në të.rësi të përshkruajnë se çfarë ka ndodhur rreth tyre kur u është nda.lur ze.m.ra.

Ata saktë/sisht kanë përshkruar se çfarë kanë bërë m.jekët dhe infe.rmieret, çfarë kanë biseduar, mirëpo kanë mundur edhe të shohin, ka thënë ai