Plagosja e 15 vjeçarit me thikë në Tiranë, policia sqaron ngjarjen

Pol.icia ka dhënë versionin zyrtar të ngja.rj.es së rë.n.dë të ndo.dhur në kryeqytet mbr.ëmjen e sotme.

Rreth orës 20:45, në bulevardin “Zhan D’ark” dy.h.ohet se gjatë një ko.nf.likti të çastit, një sh.tetas ende i paide.ntifikuar ka go.di.tur me një mjet pr.e.rës (t.h.i.kë) shtetasin e mi.t.ur me iniciale J. K., rreth 15 vj.eç, i cili nd.odhet në sp.ital, nën ku.jde.sin e mje.kut.

Menjeherë në vendngjarje kanë shkuar sh.erbimet e Pol.ici.së dhe kanë bërë rret.h.imin e zonës dhe po vijojnë kontrollin e saj me q.ëllim iden.tif.ikimin dhe ka.p.jen e au.to.rit.

Gru.pi he.timor po punon për sqarimin e rr.ethanave të ngj.arjes.