Imazhi i saj del për herë të parë: ‘Vallahi ditë të zeza do të vijnë për ju’. Njihuni me Emanuela Dacin, gruan e Almirit që pengon gratë shqiptare të kthehen në atdhé

Kjo grua që shihni në këtë foto është Emanuela Daci, imazhi të cilës publikohet sot për herë të parë.

Ajo është bashkëshortja e Almir Dacit, nga Leshnica e Pogradecit, një prej lu.ftë.tar.ëve shqi ptarë i cili në emër të kri.ji.mit të Kha lifatit Isl.a.mik u v.r.a në S.iri. Ai pati pa.ralajm.eruar para se te v.r.i.t.ej “Vallahi dite te z.e.za do te vijne per Shqiperine.”

Intel.ig.jenca ku.r.de që edhe e ka sk.eduar përmes hapjes së një dosje të veçantë, nga informacionet e marra brenda kampit Al Hol ka m.bë.rritur në përfu.ndimin, se ajo merret me rad.ikali.zimin e mët.ejshëm të gr.a.ve dhe v.aj.zave shqiptare bre.nda në k.amp.

Autoritetet ku.rde të cilat edhe e kanë fotografuar, e vlerësojnë Emanuela Dacin si pe.ng.uese dhe kë.rcënu.ese të grave dhe vaj.zave shq.iptare për tu kthyer në atdhe.

Një ditë më parë vetë kryeministri Edi Rama pohoi se: “Janë dy persona që kanë ref.uz.uar, por nga informacionet e ma.rra në rrugë int.elig.jente janë persona që janë pe.ngje brenda kam.peve, janë persona që nuk shkë.pu.ten dot, që kanë fr.i.kë dhe f.ri.kën e kanë të bazuar në faktin që gjatë momentit të shk.ëpu.tjes mund t’u ma.rr.in j.et.ën“, tha Rama.

Metodat e përdorura nga Emanuela Daci sipas autoriteteve të inteligjencës kurde janë nga më të ndryshmet.

Daci u bën pre.s.ion gr.a.ve dhe va.jz.ave shqiptare në Al Hol, se nëse do të pranojnë të kthehen në atdhe atëherë do tu he.q.in shamitë dhe nuk do të lejohen të kry.e.jnë l.ut.jet 5 herë në ditë.

Eman.uela Daci shihet edhe si pe.rsoni përgjegjës për moslejimin e kth.i.mit në Shqipëri, të Eva Dumanit v.ë.llai të cilës Endri u kthye në Tetor 2020.

Endri Dumani falë kë.rk.imeve brenda ka.mp.it Al Hol, prej Marc Ghorayeb këshilltar jo re.z.ident i krye.min.istrit Edi Rama në Lindjen e Mesme bashkë me Drejtorin e An.titer.rorit shqiptarë Gledis Nano dhe kolegut të tij Indrit Doda u shp.ëtua. Por Eva nën influ.encën e Emanuela Dacit u f.sh.eh.