Tro.ndi.tëse! Futbollisti bën ve.tëv.rasje, kishte kaluar Co.vid-19. Pez.ullohet kampionati

Një tjetër ve tëv ras.je tr on.dit fut.bo.llin gjashtë muaj pas vd e.k.jes së pap.ritur të Santiago Garcia, ish-sul m.uesit që ia m.ori je t.ën dep res.ioni akut në shkurt.

E njëjta gjë që, sipas mediave uru.guajane, e ka sht.yrë 38-vje.çarin Williams Martinez, mbr.ojtës i Villa Teresa, t’i japë fu.nd j e.tës. Ai është gj.etur i vd.e k.ur në banesën e tij të sh.tunën mbr.ëma, pas a.kt.it të ve të.fl iji.mit.

Mediat lokale rapo.r.tuan për ve tëv ra.sje, në bazën e së cilës mund të jenë pro bl.emet pers.onale, ose momenti i vë.sht.irë pr.ofesi.onal i loj.ta.rit, i det.y.ruar të ka ran.tin.ohej disa ja.vë më parë, pasi ishte inf ekt.uar me C o.vid-19.