Vr.às.èsì nuk ishte em.igrant shqi.ptar, komuniteti shqiptar në Greqi kërkon rea.gimin e autoriteteve që të…

Mediet në shtetin fqinj vazhdimisht kanë përmendur shqiptarët si aut orë të mundshëm të vr as jes ma k abre të 20-vj eçares Caroline Crouch, dhe tani prej tyre kë rkohet falje publike. “Komuniteti i Emig rantëve Shqiptarë në Greqi shpreh tro nd itjen e thellë dhe nev erinë e ngj allur nga kr i mi i rë n dë, që tro ndi ti mbarë opinionin publik në vend”, thuhet në de klaratë.

“Ashtu si të gjithë, kemi ndj ekur të tro nd itur zhvillimet e fundit në heti met e vr a sjes së në n ës së re në Glika Nera, nga vetë bas hkëshorti i saj. Përcjellim ngushëllimet tona më të sinqerta dhe mbështetjen pa kushte për fa miljarët e vi kt imës 20-vj eçare, Caroline Crouch!

Por, në të njëjtën kohë, kër kojmë të përdoren menjëherë reflekset e shtetit për të siguruar një re agim të gjerë e për të dërguar pa hu mbur kohë mesazhin e duhur, në çdo drejtim: Vr asë si i Caroline NUK ishte asnjë kr imi nel tepër i rre zik shëm ‘shq iptar’ apo ‘gje orgjian’. Sërish media greke nuk hum bet aspak shansin të kultivojë me vullnet të ja shtëzakonshëm ste reotipin e “kr i mi nelit të huaj, emi grant”, akte që nxisin urre jtjen dhe ra ciz min në shoqërinë greke.

Dën ojmë thellë ak tin e fr iksh ëm të vr as ësit 33-vjeçar, i cili për 37 ditë me radhë luante rolin e ba shkëshortit të hi dhëruar dhe kër kojmë nga mediet greke të kërk ojnë falje në publik për shpi fje dhe man ipulim të përsëritur, duke shfr ytëzuar shqip tarët në Greqi, me propagandë të vazhdueshme, pa asnjë bazë apo informacion zyrtar” theksohet në de klaratë, ku më tej bëhet thi rrje për të mos kultivuar urre jtjen në shoqëri, por bashkëjetesën në harmoni me njëri tjetrin.