Pa.sagjerja 28-vj eçare su.l.moi një stju.ardesë në aeroplan, ia th.yen dy dhë.mbë

Një video tjetër e momentit kur pasa.gjerja e zem.ë ruar go.d.et stju.ardesën po përhapet në rrj.etet sociale.

Siç thuhet, 28-vj.eçarja u p.aralajmërua se duhej të mb ante një ma.skë dhe të përgatitej për ulje, gjë që me sa duket e pro.vokoi.

Ajo më pas s.u.lmoi stju.ardesën dhe i th.eu dy dh.ëmbë.

Si rez.ultat, 28-vje.çarja u arr.es tua menjëherë pas uljes në aer.oportin e San Diego.