Në.na br.a.ktis fë.mijën e po.rsalindur, duke e lënë në rrugë…

Jeto jmë në një kohë ku ngj arjet jo të zak onshme janë bërë pjesë e përditshmërisë. Nëse nga njëra anë ka shumë gra që kërk ojnë me ng ulm të ma rrin në krahë fë mijën e tyre dhe të gëzojnë statusin e të qenit n ënë, nga ana tjetër ndo dh edhe paradoksi që as nuk mund të ima gjinohet, br ak tisja e fëm ijës së sa polindur. Për fatin e mirë, është arr itur të shp ët ohet nga një zo një, e cila e ka gjetur para derës së sht ëpisë.

Ngja rja e fundit ka nd odhur jo me larg se dje, ku një në në ka br ak tisur fëm ijën e saj, duke e lënë në rrugë.

Njoftimi në Facebook nga Magdalena Alla, gazetare

O zot tm err, çfarë jemi ne…?

Një fëm i jë (mashkull) është gjetur DJE në Tiranë nga një m ikja ime…i h e dhur në derën e sht ëpisë së saj fë mija ishte nx irë dhe gati po ndë rronte je të nga mos ush qyerja pasi e mori i dha qumësht ai filloj ta ma rrë veten, tani ndo dhet në ur gjencën e Tiranës. Dhe një ka fshe të te ntosh t’ia ma rrësh fo shnjën të shq yen…Në ç’vend po je tojmë? Në çfarë jemi shn dërruar?! Si mund të br ak tisësh fë m ijën në këtë mënyrë? /Revista Psikologji