E tu.rpshme, mjekja e QSUT sorollat të moshuarin dhe në fund e dërgon tek privati për ek.zaminimin

Mungesa e aparaturave specifike në QSUT për ekz aminimin e pac ientëve që kanë nevojë për ndërhyrje në sy bën që mjekët të drejtojnë pacie ntët në spit alet private. SYRI TV sjell rastin e 82-vj eçarit që mj ekja e sp italit Francez e ka dërguar për ekzam inime në spi talin privat, 1 ditë para oper acionit, ndërsa fatura ishte e lartë për një pensionist.

Për të kryer një ndërhyrje në sy pa cientët duhet t’iu nënshtrohen një sërë ekz aminimesh të deta juara të cilat nuk mund të realizohen në spitalet shtetërore. Pac ientët det yrohen të kryejnë ek zaminimet në shtet dhe më pas t’i nënsht rohen ndërhyrjes kiru rgjikale në shtet.

Ky paradoks ndodh vetëm në vendin tone. Një rast konkret është ky i moshuar i cila ka ardhur nga Erseka për tu vizituar pasi ka pro blem me shikimin. Për SYRI TV 82-vje çari shprehet se para 1 muaji kur është përcaktuar data e ndërhyrjes mjekja i ka thënë t’i nënshtrohet sk anerit, grafisë dhe të tjera ekza minime spec ifike në institucione shën detësor private pasi në QSUT nuk ka aparatura përkatëse.

82-vje çari shprehet se vizita në privat i ka kushtuar 11 mijë lekë të reja, një shumë e konsiderueshme për një pen sionist i cili dety rohet të lërë gjithë pen sionin e tij për vizita që spi tali nuk arrin ti mbulojë. I mo shuari shprehet i indinjuar pasi sipas tij qeveria nuk mendon aspak për të së murët.

Nuk është rasti i vetëm ku për shkak të mungesës së aparaturave apo për arsye të tjera pa cientët dërgohen nga QSUT drejt spit aleve private për ekza minime ‘më të deta juara’.