Duket si fë mijë i vogël po nuk do e besoni dot se sa vjeç është në të vërtetë, vu an nga një së mundje e I igë që s’e lë të rr itet

Has bulla Ma gomedov ka çm endur internetin që kur videot e tij pushtuan T ikTo k-un gjatë javëve të fundit, por ka shumë njerëz që ende nuk e njohin r usin e etiketuar ‘Mini Khabib’.

Një nga pyetjet më të shpeshta që bëhet në lidhje me Ha sbullën është sa vjeç është në të vërtetë. Përgjigjja ka tr on ditur shumë njerëz pasi u zb ulua se pavarësisht tipareve të tij fë mijërore, Ha sbulla është në të vërtetë 18 v jeç.

Një m jek ka publikuar një video në T ikT ok për të shpjeguar gj endjen e rrallë gje netike për gjegjëse për shtatin e shkurtër dhe zërin e lartë të Has bullas, si dhe pr ognozën dhe traj timet e mundshme. Sipas Dr. Karan Raj, Hasbulla vu ajnë nga mu ngesa e ho rmonit të rri tjes, një çrr egullim gje netik që ndodh kur gj ëndra e hipof izës së t rurit (përgjegjëse për prodhimin e shumicës së h or moneve) nuk mund të prodhojë hor m onin e rri tjes.