Vr.a.sja e një dj.ali në Angli nx.jerr në pah dëshp.ërimin e rinisë shqiptare për të ikur nga atdheu

Je ta e një dja li shqiptar në Angli u s.hua pabesisht nga dora e një burri që e q.ëlloi me th.ikë duke e lënë të vde.kur. Ngjarja ka tron.ditur komu.nitetin e emig.rantëve shqiptarë në Sheffield.

Ata tregojnë se Armend Xhika erdhi në atë zonë për një jetë më të mirë, pa e ditur se po firmoste fundin e vet.

Dja.loshi 22 vje.çar u që.llua me th.ikë për vde.kje kur dhu.na u nd.ez në rrugët e Sheffield të enjten e kaluar mbrëma.

Një v.dekje e dhim.bshme e një të riu të paf.ajshëm, sepse ai mbeti vik.timë nga përle.shja e disa personave të cilët pasi e panë se ishte pl.agosur rë.ndë e dërguan me një makinë në sp.ital dhe u zhd.ukën.

Një shok i Armendit tregoi për mediat britanike se Armendi ishte në Mbretërinë e Bashkuar në mënyrë të paligjshme dhe tre vj.et më parë u zhvendos në Sheffield, ku besohet se jeton edhe motra e tij, për një jetë më të mirë për të dhe fa.miljen e tij në Shqipëri.

Shoku i të ndj.erit tha se të rinjtë shqiptarë të dë.shpëruar për t’i shpë.tuar varfërisë së vendit të tyre paguajnë deri në 26,000 paund apo 30 mijë euro për hyrjen e paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar.

Që të mbledhin kaq pará, më së shumti marrin borxh nëpër njerëz, në tregun e zi valutor me përqindje marr amendëse dhe në banka kur kanë luk sin ta fitojnë k redinë. Por emigrimi sigurohet dhe nga rrugë të tjera, përmes bandave kr iminale që të ofrojnë hyrjen në Angli kundrejt interesave që kanë. Ata të dety rojnë të punosh për ta, kryesisht në tr afikun e dro gës.

Shoku i Armendit ka rr ëfyer se ai vetë përpiqet të bëjë disa punë për të nxj errë jete sën. Kurse pohon se rinia shqiptare e ka shpresën e vr arë dhe përp iqet me gjithfarë mënyrash që të mbijetojë, të shohë për të jet uar jashtë vendlindjes që nuk u ofron asnjë lloj ardhmëria dhe sigurie jete.

“Brezi i ri nuk e dëshiron atë jetë ku në rastin më të mirë do të gjesh një punë pasi ke paguar miliona dhe do marrësh në muaj nja 300 paund. Ndaj dhe vjen në Mbretërinë e Bashkuar për jetën e ëndërruar, siç bëri Armendi, si unë dhe plot të tjerë, në mënyrë që të mund të mbajmë veten dhe fa miljen dhe të kemi një jetë më të mirë këtu”, tha miku i të ndj erit.

Dj ali thotë se vd ekja e Armendit është një ap el për atë që po ndodh në Sheffield.

Ai pa ralajmëron se bandat kri minale po shfr ytëzojnë të rinjtë si Armendi në Sheffield, duke e ditur se nuk kanë dokumente zyrtare për punë të ligjshme.

“Nëse njerëzit janë në bor xh dhe të dë shpëruar për para sepse nuk kanë dokumente për mbështetje zyrtare, ata mund të shfryt ëzohen. Autoritetet duhet të shikojnë brezin e ri shqiptar dhe t’i ofrojnë atyre mbështetje dhe këshilla para se të hum basin j etën”, apeloi ai.