Kr.i.mi nuk nd.alet në Elbasan, mi.na me telekomandë në shitje për të shf.arosur njerëz

Elbasani nuk po gjen qetësi. Kr.imi atje vazhdon punën ndonëse poli.cia po përpiqet të neu.trali.zojë sa mundet, ak.sionet kr.imi.nale që shkojnë deri në tregti bom.b.ash për të vr.a.rë nj.erëz.

Orët e fundit, dy mi.na me komandim në dis.tancë janë qark.ulluar për tu shitur në Elbasan, informacion që ka pasuar nd.ërhyrje p.olicore me një oper.acion të koduar “Bra.dasheshi”.

Noa.al mëson se Artur Kazanxhi, një 48 vje.çar nga Durrësi kishte shkuar në një lokal në Bradashesh, në dalje të Elbasanit dhe, kishte me vete m.ina me te.lekomandë, me që.llim shitjen e tyre.

Poli.cia duke qenë se kishte ma.rrë sinjale në rrugë operative, përgjoi planin që ishte në zhvillim. Zyrtarisht nuk bëhet e ditur se kush ishin blerësit. Noa.al kon.firmoi se asnjë nga ble.rësit nuk është kapur edhe pse takimi për shitblerjen ishte në lokal.

Rapo.rtohet se 48 vje.çari A. K., 48 vj.eç, banues në Durrës u arr.estua në flag.rancë dhe gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e Poli.cisë, iu gjetën dhe sek.uestruan në cilësinë e provës materiale 2 m.inat me te.lekomandë.

Poli.cia thotë se po vijojnë het.imet për identifikimin e personave të tjerë që janë të implikuar në këtë veprimtari kr.imin.ale. /noa.al