Dënôhet me 2 vite bù.rg Ish-Ministri shqiptar i Shën.detësisë

Gjykata ka vendosur arr est me bu rg për dy vite ndaj ish-ministrit të Shënd.etësisë Numan Baliqit.

Ky i fundit është shp.allur fa.jtor për veprën pe.nale të su lmit se ks u.al në vendin e punës ndaj një 23-vj.eçareje.

Sipas aktgj ykimit të sh.pallur të enjten nga gjyk.tësi Shaqë Curri, Baliq është dën.uar me dy vite bur gim. Në këtë dë nim, Baliqit do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në parab urgim dhe arr.est shtëpiak, rap.orton “Betimi për Drejtësi”.

Po ashtu, Baliqit do i nd.alohet usht.rimi i prof.esionit të mjekut në periudhë prej dy vi.teve.

Po ashtu, ai është obl.iguar që për shpenzime pro.cedurale të pagu.ajë 50 euro, kurse për fondin e komp.ensimit të vi kti m ave të kr i mit shumën prej 30 euro.