15-vj.eçarja ng.acm.ohet sek/ua.lisht nga i d.ashuri i nënës

Po.licia në Fushë Kosovë ka arr.es.tuar një pe.rson i cili dy.shohet se ka nga.cm.uar sek.sua.li.sht një v.ajzë të m.i.tur.

Kjo ka ndo.dh.ur kur vi.kt.ima ka dalë bashkë me në.nën e saj dhe me të dy.shuarin, ku ky i fundit e ka pr.e.kur dhe pu.thur në faqe afër buz.ëve 15-vje.çaren, pa dëshirën e saj.

Rastin në po.lici e ka lajmëruar vetë 15-vj.eçarja.

Ndr.yshe, për arre.st.imin e të dy.shu.arit ka rapo.rtuar edhe pol.icia në rapo.rtin 24 orësh.

Pas intervistimit, me urdhër të pro.kurorit i dy.shuari është dërguar në mbaj.tje për 48 orë, derisa ndaj tij është in.iciuar lënda “Nga.c.m.im se.k.su.al”.

“Rr. Nëna Terezë, Fushë Kosovë NN-NN. Është arre.st.uar i dy.shuari ma.shkull kosovar i cili dy.shohet se disa herë e kishte nga.c.muar se.k.sual.isht vik.t.imën e mi.t.ur fem.ër kosovare. I dy.shuari pas intervistimit me vendim të pro.kurorit është dërguar në mba.jtje për 48 orë, rasti vazhdon të heto.het”, bëhet e ditur në rap.ortin e poli.cisë.